ލައިފްސްޓައިލް / ސެޓެލައިޓް

ސްޓާލިންކްގެ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މި އަހަރު ދެ ގުނަ ހަލުވިކުރާނެ

މިހާރު ސްޕީޑަކީ ސިކުންތަކު 50-150 މެގަބިޓް ނަމަވެސް އެ އަދަދު މި އަހަރު 300 މެގަބިޓަށް ބަދަލުވާނެ

ސެޓްލައިޓްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ދިނުމަށް ސްޕޭސްއެކްސް އިން ފަށާފައިިވާ ސްޓާލިންކްގެ ހިދުމަތުގައި މި އަހަރުތެރޭ ސިކުންތަކު 300 މެގަބިޓް ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއުގެ މޭސްތިރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސްޓާލިންކުން މިހާރު ކަނޑައަޅާއި އޮތް ސްޕީޑަކީ ސިކުންތަކު 50-150 މެގަބިޓެވެ. އެ އަދަދު 300 މެގަބިޓަށް ބަދަލުވުމަކީ ސްޕީޑް ދެ ގުނަ އަވަސްވުމެވެ. ހަމަމިއާ އެކު މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލޭޓެންސީ 20 މިލިސިކުންތަށް ދަށްވާނެ ކަމަށް ވެސް އީލޮން ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު އެވްރެޖް ލޭޓެންސީ އުޅެނީ 20-40 މިލިސިކުންތާ ދޭތެރޭގަ އެވެ.

ހިދުމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްވިޓާގައި ކުރި ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބުގައި އީލޮން ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އަދި އަންނަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ސްޓާލިންކްގެ އިންޓަނެޓް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާބާދީ މެދު މިނެއްގައި އޮންނަ ސަރަހައްދުތަކަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭން އެންމެ ރަނގަޅީ ވެސް ސެޓެލައިޓް ވިއުގައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޓާލިންކަކީ ޖައްވަށް އެތައް ސަތޭކަ ސެޓެލައިޓް ފޮނުވައިގެން ބިނާކުރަމުން އަންނަ ވިއުގައެކެވެ. މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިމޭ އިރު 12،000 ސެޓެލައިޓް ލޯންޗްކުރާނެ އެވެ. މި އަހަރު ނުވަތަ އަންނަ އަޖަރު ނިމޭ އިރު 1،440 ސެޓެލައިޓް ލޯންޗްކުރާނެ އެވެ. އަދި މިހާރު އިތުރު 3،000 ސެޓެލައިޓްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔުނިއަން (އައިޓީޔޫ) އަށް އެމެރިކާގެ ފެޑަރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމިޝަން (އެފްސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ސްޓާލިންކްގެ އިންޓަނެޓްގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވައިލި އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ސްޓާލިންކް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތަށް ޕްރި-އޯރަށް އީމެއިލް އެޑްރެސް އާއި އެޑްރެސް ޖެހުމުން އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ތަނަކަށް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ލިބޭ ނަމަ އެނގޭނެ އެވެ. ހިދުމަތުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް 99 ޑޮލަރުގެ ޑިޕޮސިޓެއް ދައްކަންޖެހޭނެ އެވެ. އަދި ހާޑްވެއާ އަށް 499 ޑޮލަރާއި ޝިޕިން އަށް 50 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ. މި ވަގުތު މި ހިދުމަތަށް މަހަކު 99 ޑޮލަރު ނަގާނެ އެވެ.

11 ކޮމެންޓް, 7 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 14%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޞިމް

03 March 2021

ދިރާގު އުރީދޫ މަރުހަބާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިނާން

26 February 2021

އިލޯންމޮސްކް މިވަގުތު ދުނިޔޭގަ ހުރި އެންމެ މުއްސަދި މީހާ... އޭނަ އިންނާނެ ޓުވީޓްކޮއްފަ ބިޓްކޮއިން ގަންނަން... ކުރިޔަށްއޮތްތާ ޑިޖިޓަލް ކަރަންސީ ހިނގާނީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ކަރުކުރު

24 February 2021

. އިނގިދާނެތާ. ސްޕީޑް 10 މބޕސ ވިޔަސް ބޭނުންވަނީ ފެއާ ޔޫސޭޖް އޭ މިކިޔާ އެއްޗަކުން މިންޖް ވާން. މުޅި އުމުރު މިދަނީ ފެއާ ޔޫސޭޖް ވެގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދު އިބްރާހީމް

24 February 2021

އިރުކޮޅަކުން މިނިސްޓަރ ބަދަލު ކުރާނެ. އިންޓަރނެޓް އަގުހެޔޮ ކުރާށޭ ކިޔާފަ . ރައްޔިތުން ތިބޭނެ ވޯޓް ދޭން . އަތް ޖަހަޖަހާ

The name is already taken The name is available. Register?

53333

24 February 2021

ދިރާގު އުރީދޫއިން މިހަރު އަގު ތިރިކޮށް ސްޕީޑް ނުދީފި ނަމަ ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުވާނެ. މިފަހަރު ކޮންޕެޓިޝަން ފެންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

1828

24 February 2021

މި ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ލިބޭކަމަށްވާނީ ނަމަ ކިތައްމެ ހާއްވެސް ރަނގަޅު

The name is already taken The name is available. Register?

މަގެ

24 February 2021

މަށަކަ ހިޔެއް ނުވޭ ލިބޭނެ ހެނެއް. ތީގެންވެސް ކާނީ ސަރުކާރުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޕިކްސް

24 February 2021

މިއީ ރާއްޖެއާ އެންމެގުޅޭ ހިދުމަތް. ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބޭނުންވިއަސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފައިބާ މެދުވެރިކޮށް ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓެއް ނުދެވޭނެ. އެހެން ވީމަ ސަރުކާރުންވެސް ބަލަންވީ ސްޓާލިންކް ނެޓްވޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މުޅިރާއްޖެއަށް ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތްދޭން. އޭރުން ކަނޑުމަތީގަ ހުއްޓަސް އަދި ފިނޮޅެއްގަ ހުއްޓަސް ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ޔަގީންވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރީފު

24 February 2021

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓް ގެ އުފަލެއް ތިޔަކަމަުން ނެތް...ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތީ ދިރާގާއި އުރީދޫއަށް ގެއްލުންވާނެ ހިދުމްތެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ނުކުރަން...ދިވެހިނަށް ތީ ހަމަ ހުވަފެނެއް..،ސްޓާލިންކްގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަޓް އަވަސް ވެފައި 100 ގުނަ އަގު ހެޔޮވިޔަސް ސަރުކާރަށް ކުންފުންޏަކަށް ގެއްކުންވާކަމަކަށް ސަރުކަރުން ހުއްދައެއްނުދޭނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހެލޯއިޓްސްމީ

24 February 2021

އެހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ސަރުކާރުން ކަމެއް ކުރިއަސް ނުކުރިއަސް އެއީ ޑިސްއެއް މެދުވެރިކޮށް ސެޓް ލައިޓާގުޅި އިންޓަނެޓުލިބޭތީ. އެއާޓެލްއިން ޓީވީ ބަލާގޮތައް ހަމަ އެކަންވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޅަބޭ

24 February 2021

ތިހިދުމަތް ރާއްޖެއައް ލިބިއްޖެޔާ ދިރާގު ބަނގުރޫޓުވާނެ. ވީމާ ތިހިދުމަތް ރާއްޖެއަކައް ނުލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454