މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އޭއެފްސީން ނުދިން!

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމުން، ލިބުނު މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ޓީމުތަކުން އޭއެފްސީގައި އެދުނު އެދުން ފުރިހަމަކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.


މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކުރުމުން ބަދަލު ހޯދަން ސިޓީ ފޮނުވި ކްލަބްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ހިމެނެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އޭއެފްސީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މި ވަގުތު އެ ފަދަ ކަމެއް (މާލީ ބަދަލެއް) ދެވެން ނެތް ކަމަށް އޭއެފްސީން އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ މީޑިއާ އިން ވެސް ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގައި އޭއެފްސީން ވަނީ އެ އިދާރާގެ މާލީ ހާލަތު މި ވަގުތު ހުރި ގޮތުން އިތުރު ކަންކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެން ނެތްކަން އަންގައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ މާޗު މަހު ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމުން އޭއެފްސީން އެންމެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މެދުކަނޑާލީ އެވެ. މެމްބަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ކްލަބްތަކާ އެކު އޭއެފްސީން މިދިޔަ ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު ނިންމާފައި އޮތީ އީސްޓް ޒޯންގެ މެޗުތަކާއި ވެސްޓާއި ސައުތު ޒޯންގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށާ ގޮތަށެވެ.

އޭއެފްސީން އަލުން މުބާރާތް ފަށަން ރޭވީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ މެޗުތައް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެ ގޮތުން ރާއްޖެ ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގްރޫޕް ކަމަށްވާ ގްރޫޕް އީގެ މެޗުތައް މި މަހު 23 އިން އަންނަ މަހު ހަތަރަކަށް މާލޭގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އޭއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމީ މުބާރާތް ކެންސަލްކުރާށެވެ. އެ ގޮތަށް ނިންމަން ޖެހުނީ ބައެއް ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ބާއްވާނެ ގައުމެއް ނެތުމުންނެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކުރުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާނީ މުބާރާތަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި ކްލަބްތަކަށެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ކްލަބްތަކަށް ބަލާއިރު އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވީ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި ޓީސީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ގަދަބާރު ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އެވެ. މުބާރާތް ކެންސަލްކުރިއިރު، މާޒިޔާ އިން ދިޔައީ ޓީމު ވަރުގަދަކޮށް ޕްރެކްޓިސް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މާޒިޔާ އިން ވަނީ އޭރު އޭއެފްސީ ކަޕަށް އަމާޒުކޮށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް ވެސް ހަދައިފަ އެވެ. މާޒިޔާ އިން ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމުގެ އެ ކްލަބަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކުރިއިރު ޓީސީން އޮތީ އެ ޓީމުގައި ހިމެނި ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރު މާލެ ގެނެސް ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. މުބާރާތް ކެންސަލްކުރުމުގެ ގެއްލުން ޓީސީ އަަށް ބޮޑުވާ އެހެން ސަބަބެއް ވެސް އެބައޮތެވެ. އެއީ މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަކީ އެ ޓީމަށް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރަން ލިބުނު ފުރަތަަމަ ފުރުސަތު ކަމަށްވެފައި އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާަތުން އެ ޓީމަށް ޖާގަ ލިބިފައިނުވުމެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ލިބުނީ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރު ފަހަނައަޅައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދި މާޒިޔާ އަށެވެ. ކޮލިފައިން ބުރުގައި ކުޅޭނީ ލީގުގެ ރަނަރަޕް އީގަލްސް އެވެ. އީގަލްސް އަށް އެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސީޒަން އަވަހަށް ނިންމާލިއިރު، އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލްކުރުމުންނެވެ. އެފްއޭ ކަޕް ފުރިހަަމަނުކުރެވިއްޖަނަމަ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ދެނީ ލީގުގެ ރަނަރަޕަށެވެ.