ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހަދައިިފި އެވެ.


ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނިގޮތުގައި، ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހެދީ، ހުޅުމާލެ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ޓޫރިސްޓުން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށެވެ. އަދި މާދަމާ އިން ފެށިގެން މި ތަން ޓޫރިސްޓުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ޔޫތު ޕާކާ ދިމާލުން ބީޗުގަ އެވެ. އެ ތަނުގައި ފެންސް ޖަހައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިތްހަމަޖައްސައިލެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހެދި ބީޗް ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް އެޗްޑީސީން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށާއި ގެސްޓް ވިޔަފާރި ހިންގާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް، ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 6 އިން އިރުއޮއްސި 6 އަށެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދުގައި އަމިއްލަ އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓޫރިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެ ޓޫރިސްޓުންނާ ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީއެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބާ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީގެ އުސޫލުގައިވެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބިކިނީ ފަދަ ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުމުގައި ޓޫރިސްޓުން ހަރަކާތްތެރިވާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި އަންގައި ބީޗުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޯޑުތައް ހަރުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް އެ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ނުލިބެ އެވެ.