ޚަބަރު / ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

އެންމެ ޖައްބާރު ވެރިކަމެއް ކުރީ މައުމޫން: އަބްދުއްރަހީމް

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންޒާރު ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި. --- ފޮޓޯ: މިހާރު

އަނިޔާގެ ވާހަކަތައް ދައްކަވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޭފުޅުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ޖައްބާރު ވެރިކަމެއް ކުރެއްވީ މައުމޫން ކަމަށް، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ މައުމޫނާއި އެ މަނިކުފާންގެ ދަރިކަނބަލުން، އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ 3،000 މެމްބަރުން ހަމަނުވެގެން އީސީން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ޕާޓީތަކުން އިސްކޮޅާ އެއްވަރުގެ ބަޔާންތައް ނެރޭ ކަމަށެވެ. އެ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ބަޔާންތަކަށް ރައްދު ދޭކަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޕާޓިން ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޔުމްނާ އުފެއްދެވި ސުވާލަށް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ރައްދުދެއްވައިފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް އިއްވެވި ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިހާރުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު މަގާމުން ވަކިކޮށް ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ ކުރީގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލަށް ލެވުނު މީހުން މަދީތޯ އަދި ޖަލުތައް ބޮޑުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޖަލަށް ލާނީތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަތައް ދައްކަވަން ޔުމްނާ ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު، ޑީއާރުޕީ އަދި އޭގެ ފަހުން ޕީޕީއެމްގައި ވެސް މައުމޫންގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ މައުމޫންގެ 30 އަހަރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރައްވައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސްގެ ތިން ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ، ޔުމްނާ (ކ) ފާރިސް އަދި ދުންޏާ.-- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

"ކަމަނާއަކީ ވެސް މިހާރު 50 އަހަރު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައި ހުރި ބޭފުޅެކޭ. އުމުރުން އަށް އަހަރުން ފެށިގެން ހިިނގާ ކަންތައްތައް ހަމަ ރަނގަޅަށް ހަނދާން ހުންނާނެ. ނަވާރަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރާ ދޭތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ ގިނަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑަށް ވުރެ ގާތުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ ކަމަނާ. ޖަލަށް މީހުން ލީ ކޮން ސަރުކާރެއްގައި ކަމާއި ޖަލުގައި އަނިޔާކުރީ ކޮން ސަރުކާރެއްގައި ކަމާއި، ޖަލުގައި އެތައް ބަޔަކު ވާނުވާ ނޭނގި ގެއްލިގެން ދިޔައީ ކޮން ސަރުކާރެއްގައިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނާވީ ތިޔަ ބޭފުޅާއަށޭ،" މައުމޫންގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުމުގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމަ، ތިޔަ ކަހަލަ ވާހަކަދައްކަންވާނީ ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ ލަދެއް ހުރެގެން."

މައުމޫނަށް ނިސްބަތްކޮށް މާ ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކަން ބޭނުން ނުވިއަސް އެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ޖެހެނީ މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން، ހާއްސަކޮށް ޔުމްނާ ނުކުމެވަޑައިގެން ޔާމީނަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ރައްދުވާގޮތަށް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާމޫދާ ޖަލާއި ދޫނިދޫ ޖަލު އަދި ގިރިފުށީ ޖަލުގައި މީހުންނަށް ދިން އަނިޔާތައް އަމިއްލައަށް ފެނުނު މީހަކަށް އޭނާ ވާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ފުލުސް ކޯޓު އުފައްދައިގެން ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން ސަރުކާރެއްގައި ކަން ހަނދާން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ތުހުމަތުން ދިފާއު ވެވޭކަށް އޭރު ނެތް ކަމަށް، އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ ފުލުސް ކޯޓަށް ޝަރީއަތަށް ގެންދިޔަ މީހެކޭ....ދައުލަތުން ތެދުވެ ބުނަނީ އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ އެސްޓީއޯގެ ފައިސާއަށް ހިިޔާނަތްތެރިވުމާ ގުޅިގެންނޭ...އެ ބޭފުޅާ ތެދުވެ ވިދާޅުވީ ފައިސާގެ މައްސަލައިގައި 11 އަހަރާއި 11 މަސް ދުވަހަށް ހުކުމްކޮށް މި ގަޟިއްޔާ ނިންމީއޭ. މިއީ އޭރުގެ ޝަރީއަތް ކުރިގޮތް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނިޔާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެގެން ދިޔައަސް އެކަންކަން އިނގޭ މީހުން އަދިވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަތިބިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި ފޮނަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް 721 ވޯޓުލައި އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ނުބައި ފާހަގައެއް އޮތުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އޭނާ ފޮނުވާލީ ގެއަށް ކަމަށެވެ.

"ދެން ކޮން އިންސާފެއްގެ ވާހަކަތޯ ތި ދައްކަވަނީ. އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ...ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި ކޮންމެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން. އެކަމަކު މި ދެންނެވި ދުވަސްވަރު ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރީ. ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ، އަބުރާ ބެހުނީއޭ ސިޔާސަތާ ބެހުނީއޭ ކިޔާފައި ގެންގޮސް ޖަލުގައި އެބަ އޮންނަން ޖެހޭ ދެ ތިން އަހަރު،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާމާދޫ ޖަލުން އެއްބަސްނުވީމަ ދެން ގެންދަނީ ދޫނިދޫ ޖަލަށް. އަޅުގަނޑު އޮތީމޭ ދޫނިދޫ ވަލުތެރޭގައި ވެހެންޏާ ވާރޭގައި، ދިއްލެންޏާ އަވީގައި. އަށް އިންޗި ފިލައެއްގެ މަތީގައި އަނދަގޮނޑި ޖަހާފައި ޗޭން ޖަހާފައި އެއް މަސް ދުވަސް ވަންދެން. އެހެންވެގެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެ އަނިޔާ ދީފައި ހުރީމަ މި ދައްކަނީ...މި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ޖައްބާރު ވެރިކަމެއް ކުރީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް."

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ކޯޓުތަކުން ނިންމަމުންދާ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުން މި ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ބަލިކޮށް، މިހާރު ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ކަންކަން ބަލާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

70 ކޮމެންޓް, 29 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 83%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޢަބްދޫ

14 May 2022

ޢަނިޔާވެރިވީ ޓިނުކޮލު ކާލީމަ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަނގަހަޑި އަދުރޭ

14 May 2022

މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި މިއަދުރޭ ވައްކަންކުރީމަ މައުމޫނު މީނާއަށް މާފްދިނީމަ މައުމޫނު ގޯސްވީ މިކަހަލަ ނުކިޔަވާ ތިބޭ މީހުން ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭތީ ޤައުމު ހަލާކުވަނީ ޔާމީނުގެ ވެރިަކމުގައި މީނަޔަށް ވާރޭ ވެހޭހެން ރުފިޔާ ގަޔާދިމާލައް ދަނީ ރެހެނދި ފުލެޓް / މެލޭސިޔާއިން ގެ / ބެންޒު ކާރު / މަސްދޯނިތައް / މާލެ ދަތުރުކުރާ ދޯނި / ފޮނަދޫގެ ހުރިހާ ޕްރެޖެކްޓެއް މިވަރުން ވެރިކަން ހޯދަން އުޅޭނެތާ

The name is already taken The name is available. Register?

ކެނެޑީ

14 May 2022

އެއްކަލަ ރީކޯމޫސަގެ މަގާމު އަދުރޭއަށް ލިބުނީ ކިހިނެއް؟ އެއީ ވަރަށް ފާޑެއްގެ ސިންޑްރޯމެއް އެޔަށްކިޔަނީ 30 އަހަރުގެ ސިންޑްރޯމް.

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮލޯ

14 May 2022

ތިޔަ ކިޔާ ލަދުހަޔާތުގެ މާނަ އިބަޔަށް އެގޭތަ؟ މަމެމް މިތިބީ ލަދުން އޮހޮރިފައި ތިއައުޅެވޭ ފާޑުން

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަމު32

14 May 2022

މައުމޫނު ވެރިކަން މާރަގަޅު.. މިހާރު މިއެގެނީ. ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެ.!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިސްކުރުބެ

14 May 2022

އެކަމު ކުރިން އުޅުނީ މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ގޮސް ވެގެން އޭރު ހަޅޭލީ އެކަމު މިހަަރު ތިބުނީ އޯކޭއޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙުމަދު.

14 May 2022

އަދުރޭމެންގެ ލަދުހަޔަތްކޮބާތަ. ؟ މައުމޫނޭކިޔައިގެން ތިޒާތަށްވާހަކަ ދައްކަން. ސިޔާސީގޮތުން އަދުރޭއާއި ޔާމީނުގެ ވަސްދުވާވަރުކޮށްލަ ދިނީވެސް މައުމޫނު. ތިޔަކިޔާ ޕީ.ޕީ.އެމްއަކީވެސް މައުމޫނު އުފެއްދި ޕާރޓީއެއް. ލަދުހަޔާތްކުޑަކަމުން ނުހާއްގުން އެޕާރޓީވެސްފޭރިގަތީ. ޢަމިއްލައަށް ޕާރޓީގަނޑެއްވެސް އޭރު ނެހެދޭނެތީއާއި އެޕާރޓީއަށް ސަރުކާރުންދޭ ލާރިގަނޑުގެދަހިވެތިކަމުގައި. ޢިތުރު ވައްކަންތަށްހާމަވެދާނެ. މައުނޭ ކިޔައިގެން އަނގަނުތަޅާ ތިބެވޭތޯ ބަލާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިނގިލިތައް

13 May 2022

މިތާ މިލިޔާ ކުނިމަލެއްގެ އިނގިލިތަކުން ހަންއެދަނީ ކޮމެންޓުތަކައް ޖަވާބުދޭން ހަދައިގެން. ކަލޯގެ ހިތްވަރު ގަދަ. ނަމަނަމަ އެކަނިވިޔަސް ދޫކޮށްނުލާތި. ގައުމާއި ވަގުދަތާއި އަޑުރޭގެ ހިމާޔަތުގައި ހުންނާތި.

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

13 May 2022

އެންމެ ސުލޯވެފަ މަަޑުންހުރެފަ ބާރަށް ދައިގަންނަނީ...

The name is already taken The name is available. Register?

އަނގައޮތިއްޔާ އެއްޗެކޭ ކީދާނެ

14 May 2022

ކޮން ސްލޯއެއްތަ؟ ކަލޭމެން ދުށިންތަ މައުމޫނު މިތަނަށް އައިރު މިތަން އޮތްގޮތް. އެއްރުފިޔާ ސްކޫލް ފީއަށް ދައްކަން ނުލިބިގެން ދަރިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވައި ތިބިކަން. ތަނެއްދޮރެއް ދަންނަ މީހަކު ހާލަކުން ނޫނީ ނެތްކަން. ގައުމުތަކުން އެހީހޯދައިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގަނެ ކަލޭމެންގެ މައިންބަފައިންނަށް ކާންދޭކަން. އަރަބިގައުމުތަކުން އާދޭސްކޮށްގެން ފައިސާ ގެނެސް މިތާގައި ބޭނުންވާ އޮފީސް އިމާރާތްތަކާއި އެހެން ކަންތައް ކުރިކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

1206

14 May 2022

ދީމުގުރާތިއްޔަ އުސޫލުން ޑީއާރްޕީ ޕީޕީއެމް މަޤޯތި ރުޤައްޔާ މޫމަންޓްގެވެސް ރާއްޖެގެ ސަންދާނުގެ ޚިޔާލީ ފޮލާގައި އިންނެވީ މައޫމޫނު

The name is already taken The name is available. Register?

ހާސަރުު

13 May 2022

އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ކުރި ވެރިކަން ކުރީ ޔާމީނާއި އަދުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

13 May 2022

މިސަރުކާރުން...އަދި ކޭވަރުތައްފޮރުވިފަ...ބިތުފަންގިޔަށްފަހު އެގެމުން ދާނެ...މިހާރުވެސް މިސަރުކާރުގެ ކޭންޕޭނުތަކުންނާއި ބަހުސްތަކުން އެކަން ތިލަވެ ސޯޓު ބޭލެމުންދަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޝެލަރީ

13 May 2022

ކުރީންބުނީ މައުމޫން ވަރެއްނެތޭ މިހާރު ތިކިޔަނީ މައުމޫން އަކީ އަނިޔާވެރި އެކޭ އަދުރޭ ކަލޭ ހިތައްއެރީމަ ދޮގުހަދާފަ ބޭނުންވީމަ ތެދުހަދީމަ ތީ އިންސާނެއްތަ އެއްމެފަހަރަކު ﷲ މަތީން ހަނދުމަކޮށްލަބަލަ މާތް ﷲ ތި އަދުރޭވެސް، މައުމޫން، އައްނި، ޔާމީން، ސޯލިހް، ވަހީދު މިއެންމެންގެ ހާލަތާ ރަށްޔިތުންނައްހަދާދޮގާ ކުރާއަނިޔާ މޮޅައްދެނެވޮޑިގެންވާކަން ހަދާންކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454