ފްލެޓްގެ އަގު ބޮޑުކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހުރޫމް ކުރާތީ" މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ޖައްސައި އާދައިގެ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހްރޫމް ކުރަމުންދާ" ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް ވިދާޅުވީ، އެ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ އާދައިގެ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަހްރޫމުވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުންދާތީ، މަޖިލީހުން އެކަމާ މެދު ދެކޭގޮތެއް ބެލުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ގޮތުން ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮވާލުމަކީ ވެސް ގަރާރުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާ ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރަމުން ދިޔަ ފްލެޓްތައް ނުނިމި ހަތަރު އަހަރު ދިގުލައިގެން ދިޔައީ، އެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރަން ނޭނގުމުން ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޑިވެލޮޕަރަަށް ބޭކާރު ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ފައިސާ ގިނަވެ، ފްލެޓް ލިބުން ލަސްވުމުގެ އިތުރުން ފްލެޓް އަމިއްލަ ކުރަން ރައްޔިތުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ދެ ގުނަ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ގަރާރުގައިވެ އެވެ.

ހިތަދޫގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކެއް: ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި. ފޮޓޯ/ ކިއުންތެރިއެއް.

ފްލެޓްތައް އަމިއްލަ ކުރަން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ފަސް އަހަރަށް މި ސަރުކާރުން ކުޑަކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މަހަކު 33،333ރ. އާދައިގެ ރައްޔިތުން ދައްކަން ޖެހުން ކަމަށް ވެސް ގަރާރުގައިވެ އެވެ. އެއީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައި ނުވާ މީހުންނަށް ނުއުފުއްލޭވަރުގެ ބުރައެއް ކަމަށް ގަރާރުގައިވެ އެވެ.

މާލޭގެ ކުޑަ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލައިގެން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ބިންކޮޅުގެ އަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ސަރުކާރުުން މިހާތަނަށް ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ގަރާރުގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ގަރާރުގައި ބުނީ އަގު ބޮޑު ކަމުގެ ހުއްޖަތު ދައްކައި ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ 500 އާއި 550 އަކަފޫޓޫގައި އަޅާ ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އެކަނި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ލިބޭނެ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި އަޅަން ހަމަޖެއްސި 1500 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 704 ހައުސިން ޔުނިޓް ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރި އުސޫލާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހަމަޖެއްސި ގޮތް ވެސް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގަރާރުގައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގަރާރުގައި އެދިފައި ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށެވެ.