ޚަބަރު / މީހުން މެރުން

އަންހެން މީހާގެ ކަރާއި އަތް ފައި ވެސް އޮތީ ބުރިކޮށްލައިފައި!

ފުލުހުން ޝީރީން ވިލާ ގޭގެ ބޭރުގައި -- ފޮޓޯ: ނައުޝަމް ވަހީދު

07 އޯގަސްޓް 2022 - 03:25

165 comments

ހ. ޝީރީންވިލާގައި ރޭ ދަންވަރު މަރާލި އަންހެން މީހާގެ ކަރު ބުރިކޮށްލައި، އޭނާގެ އަތާއި ފައި ވެސް އޮތީ ބުރިކޮށްލައިފައި ކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ހަށިގަނޑު ދުށް މީހަކު "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އުޅަނބޮއްޓާ ހިސާބުން އަތް އޮތީ ބުރިކޮށްލައިފަ އެވެ. ދެ ފައި ވެސް ބުރިކޮށްލައިފައިވާ އިރު، ކަރު މުޅިން ބުރި ވެފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޝިއާއުގެ ހަށިގަނޑު ފުލުހުން ނެރުނު އިރު ދެ ބޮޑީ ބޭގް ވެސް ނެރުނެވެ. އެހެންވެ، ބެލެވެނީ ހަށިގަނޑު އޮތީ ބުރިކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ހަށިގަނޑު ގެންގޮސް ލީ ގަލޮޅު މޯޗަރީ އަށެވެ.

މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޝިއާއު.

މި ހާދިސާ ހިނގި ކަމާއި މި މަރާ ގުޅޭ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރިކަން ފިޔަވައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ސްކޭޓަރު އަލީ ޝާހިލް، 23، އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ސީން އިން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު، އޭނާ، ޝީރީންވިލާގެ ނުވަ ވަނަ ފްލޯ އަށް ގެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ އިރު އެތާނގައި ވެސް ގެންގުޅުނެވެ.

165 ކޮމެންޓް, 157 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 1%
icon sad icon sad 88%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 1%
icon inlove icon inlove 2%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މަންމަ

08 August 2022

ގާނޫނު ގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް. ބޮޑެތި ކުށް ކުރާ މީހުން މިގައުމުގަ މިތިބެނީ ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި. ހުކުމްކޮށްފަ އަބަދުވެސް އެ ހުކުމް ދިފާއު ކުރަން ކޯޓުތަކުން ޖެހޭތަން ފެންނަނީ. އެކަމަކު ކުށްކުރާމީހުން ތިމަންން ކުށްނުކުރަމޭ ބުނުމުން އެއީދޮގުވިޔަސް އޭނާގެ ހައްގު މާމަތީގަ އޮންނަނީ. ވަރަށްވެސް ދެރަ. މިގައުމުގަ ދިރިއުޅުމަކީ ޑިޕްރެޝަން އަށް މަގު ފަހި ވާ ކަމަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު ޒާހިރު

07 August 2022

ތީގަ ޝާހިލް ގެ ކުށެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން. އެކުއްޖާ މަސްތުވެގެން ހުރެ ކުރެވުނު ކަމެއް ތީ. ތީގަ އަހަންނަށް ގޯހީ މައްސަލައިގެ އަސްލުކަމަށް ވާ މަސްތުވާ ތަކެތި. އެތަކެތި ޝާހިލްއަށް ދިން މީހުން. ޝާހިލްއަށް މަސްތުވާތަކެތި ދިން މީހުން ދޫ ކޮށްލި ގާޒީންނާއި ފުލުހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީހަމީދު

08 August 2022

ކަލޭގެ ދަރިޔަކަށް އެހެން ހަދާލާދުވަހުވެސް ބުނާނީ ތިހެންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

1126

08 August 2022

އެބުނީ މައްސަލަ ނިމިގެން ދާނެ ގޮތް އެންމެފަހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރިށް

08 August 2022

ލޮލް.ތިމާ ގެ އާއިލާ މީހަކަށް އެހެން ހަދާ ދުވަހުވެސް ބުނާނީ ތިހެން ދޯ ?

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރުކާނު

07 August 2022

ޢަންހެން މީޙާ ލިޔެނީ ކީއްވެބާ؟ 22 އ ގެ ޒުޥާނެއް. ޚުއްޖެކޭ ނުބުނެވޭނެތަ؟.

The name is already taken The name is available. Register?

ޗަރުކޭސް

08 August 2022

ބަރާބަރު ކޮމެންޓެއް. 23އަހަރުގެ ޒުވާން ސްކޭޓަރެއް 22އަހަރުގެ އަންހެނެއް. ޒުވާންސްކޭޓަރު ނުކިޔާ އޭނަގެ ނަން އެކަނި ލިޔަންވީނު؟

The name is already taken The name is available. Register?

އީސަދަރި

08 August 2022

ރަގަޅުގޮތަކީ 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެކޭ ލިޔުން، އެކަމަކު މިހާރު ބައެއް މީހުން ދިވެއްސަށް މޮޅުކަމުން 18 އަހަރު ފުރިއްޖެއްޔާ މީހެކޭ ކިޔައިގެން ލިޔަނީ. 18 އަހަރުވީމާ ގާނޫނީގޮތުން ބޮޑެތި ތަސައްރަފިފުދޭ މީހަކަށް ވިޔަސް، އެކި ފުރައިގެ މީހުނަށް ކިޔާނެގޮތް ދިވެހިބަހުގަ ހުރޭ. މިސާލަކަށް، ކުޑަކުއްޖެއް، ޒުވާނެއް، ދުވަސްވީ މީހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަލިމޯޑު

07 August 2022

މީހަކު މެރިޔަސް އެބައެނގޭ ގިނަވެގެން 25 އަހަރު ކަން ޖަހާނީ.ޖަލުގަ އުޅެނީ މިނިވަން މީހަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ފަސޭހަތައް ލިބިގެން.ގިނަ ދިވެހިންގެ އާއްމު ކޮއްތަށް ވުރެ ޖަލު ކޮއްތު ރަގަޅު.ވަގަށް ފޯނު ވައްދައިގެން ބޭނުން ބަޔަކަށް ގުޅާލާ ސޯޝަލްމީޑިއާ ބޭނުން ކޮށްލެވޭ.މަސްތުވާން ބޭނުން މީހަކަށް އެކަންވޭ.ބަލިވީމަ ބޭސް ލިބޭ.ސޯ ނޯ ވޮރީ.އެހެން ހުރެފަ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ލުޔެއް ލިބޭނެކަން ވެސް އެމީހުން ދަނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޜަޒީ

07 August 2022

25 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ދޫކޮއްލާނެ.ވޯޓްއަށް..

The name is already taken The name is available. Register?

ދވހި

07 August 2022

ރާއްޖޭގައި މީހަކު މަރާލައިގެން ކުއްވެރިޔާއަށް ހައްގު އަދަބު ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ލިބިފައެއްނެތް. ކުށްތަށް ގިނަވަނީ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު ބަލިކަށި ވުމުން. ކޯޓްތަށް ވެފަ އޮންނަނީ ސިޔާސީ އައްޑާ ތަކަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ވިކިލީކުސް

07 August 2022

ބޭރުގައުމެއްގަ ކުރިސްޓަލް މެތު ބޭނުންކޮށްގެން ކުކުޅެއް ކަމަށް ހީކޮށް ދަރިފުޅުވެސް ކަތިލައި އަވަނަކަށް ލާފައިވޭ. އަނެއްކާ މިވެސް އޭގެ ކަމެއްބާ؟ މަރަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކަކުނިބޯ

07 August 2022

ޢެއްޗެކޭނުބުނެ ވޭތޯ ވަރަށް ކެތް ކޮށްފިން. މިވެސް ހަބަރެކޯ.. އަޅެ ކިންމެސްމީހަކު ބުނެލަދީފާނަންތަ ޕޮލިހުންނަށް،އެގުނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޢެހައްޔަރުކުރި ސޮރަކީ ޕޮލިހަށް،ރިޕޯޓްކުރި ފަރާތްތޯ؟ އެފޮށިތަކަކީ ޕޮލިހުންގެ އެއްޗެހިތޯ ނޫނީ އެއަންހެންކުއްޖާ ޕެކްކޮށްލާން އެބަޔަކުގެނެއްސަހުރި އެއްޗެހިތޯ؟ މަރާލަން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރު ފެނިއްޖެތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ވޯލް

07 August 2022

ކަލޯ ބޮޑީ ބޭގް ކިޔަނީ، ކައިމް ސީނުން ބޮޑީ ގެންދަން ލާ ކޮތަޅަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީހަމީދު

07 August 2022

ތިކަހަލަ ކޮސްގޮވަން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރިނަމަ ރަގަޅުވީސް،

The name is already taken The name is available. Register?

އިނސާރފް

07 August 2022

ބޮލެއްކަމަށް ކަކުނި ބޮލެއް ހުރީމަ ނުވިސްނޭނެ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަލިމޯޑު

07 August 2022

ރިޕޯޓް ކުރީ އެއިމާރާތުގަ ދިރިއުޅޭ މީހުން ކަމަށްވަނީ.ބޮޑީ ބޭގަކީ ފުލުހުން އެތަނަށް ދާއިރު ގެންދާ ބޭގެއް.އެއަށް ލާނީ ޑެޑް ބޮޑީ

The name is already taken The name is available. Register?

މޮޔަވެއްޖެ

08 August 2022

ކަލޭގެހުރި މޮޔަކަމާއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އ ހހހ

07 August 2022

ނޫސްތަކުގެ ކޮމެމެންޓު ކުރަން ތިބެނީ އެންމެ އިގޭ ބޭފުޅުން

The name is already taken The name is available. Register?

ނާމްދި ކާނޫ

07 August 2022

ސުވާލަކީ މިހާ އަނިޔާވެރިކޮށް އެ އަންނެއްކުއްޖާ މަރާލި އިރު އެކަން ކުރިމީހާ ހުރި ހަމައިގަތޯ؟ ބަޔެއް ކަހަލަ މަސްތުވާތަކެތި މީހާގެ "އެގްރެޝަން" އާދަޔާ ހިލާފަށް މަތިކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

07 August 2022

ހުރީ ހަމައިގަތީ ނަހަމައިގަތޯ ބެލުން މުހިއްމެއްނޫން، ކުށްކުރިކަން ސާބިތުވާނަމަ މަރަށްމަރު ހިފަންވީ، މަސްތުފަހުރީމަ ނޭގުނިއްޔޭ ބުނެ ނުރެކެވޭނެ، އެ އެއްޗެއް ބުއި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެގެން ދެން އޭގެފަހުން އޭނާގެ ފުށުން ހިނގާހުރިހާ ކަމެއްގަވެސް އެމީހާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަލިމޯޑު

07 August 2022

މީހާ ހުރީ މަސްތުގަތޯ ނޫނީ ހަމާގަތޯ ބަލާކަށް ނުޖެހޭ.މަސްތުވީމަ ހަމައިން ނައްޓާލާ މިކަހަލަ ފާފަތަކަށް އަރާގަނެވޭތީ މަސްތުވާ ތަކެތި ހަރާމް ކުރެއްވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީހަމީދު

08 August 2022

މަސތުވުމުގެ ކުރިން ހުންނާނީ ހަމައިގަ، މަސްތުވެގެން ކުރިޔަސް އޭނާ އެކަންކުރީ މަސްތުވާހާލުގަ ހުރެގެނޭބުނެ ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދުމްމ

07 August 2022

އޭނާ މަރައިލެވުނީ ކޮން ކުށަކާއި ލައިގެން؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

07 August 2022

އަދި ތިކަންކަން އެނގި ހާމަވާން ތަންކޮޅެއް އަވަސް ތޯއްޗެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454