ޚަބަރު / ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ކުރިން އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ ކޯޓުގައި ޔާމީނަށް ގޮވީ ވަގަށް!

ނާޒިމް އާއި ޔާމީން މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާއެއްގައި -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

09 އޯގަސްޓް 2022 - 12:51

85 comments

އެއީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އެއް އިރެއްގައި ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ސިޔާސީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި އެކި ކަންކަން ކުރެއްވީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވެ. އެކަމަކު، އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްމަބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް މިއަދު ބައްދަލުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އަށް އަހަރު ފަހުންނެވެ.

ވ. އާ ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންނެގި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި ޔާމީނާ ދެކޮޅު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ނާޒިމްގެ ނަން ހުށަހެޅުމުން ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދެއްވަން ނާޒިމް ހުންނެވީ ކޯޓުގަ އެވެ. ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯޓު ރޫމުގެ މެދުގައި ހުރި ބެންޗުގައި ޔާމީން އިންނެވި އެވެ. ބެންޗުގައި އެއް ފަރާތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭޒު ކައިރީގައި ހުންނެވީ ނާޒިމެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ދޮގު ނުހައްދަވާނެ ކަމަށް ހަތިމުގައި އަތްލައްވައި ނާޒިމް ހުވާ ކުރެއްވުމާއެކު، އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް އެއްސެވި ސުވާލަކީ ބެންޗުގައި ތިއްބެވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ މެދު ރުޅިވެރިކަމެއް، ނަފުރަތްތެރިކަމެއް، އަދާވާތްތެރިކަމެއް ނުވަތަ ދެކޮޅުވެރިކަމެއް އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި އޮންނާތޯ އެވެ.

ޖަވާބުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ "އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް" ކަަމަށެވެ.

ޔާމީނާއި ނާޒިމްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ދެ ބޭފުޅުން "ކުނި" ޖެހެން ފެށީ ނޮވެމްބަރު 2013 ގައި ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ފަހުން ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ، ޔާމީން މާ ބޮޑަށް ގާތްވެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަން ތިލަވާން މެދުވެރިވި ހިސާބުންނެވެ. އޭރު އޭގެ ބައެއް ކަންކަން ޔާމީނާ ހަމައަށް ގެންގޮސް ދެއްވުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނާޒިމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ނާޒިމެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ހިޔާނާތުގެ ފެށުން ކަމަށްވާ އެމްޕީއެލް އަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެކްތަކެއް ދިނުމަށް ފަހު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި މައްސަލަ ޔާމީނާ ހަމައަށް ގެންދެވީ ނާޒިމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސީދާ އޭނާ އެވެ. އޭޕްރީލް 28، 2014 ގައި ޔާމީނާ ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ވާހަކަ ދެންނެވި ކަމަށް ނާޒިމް މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގައި ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ދުވަހު އޭގެ ތަފުސީލު ޑޮކިއުމަންޓްތައް ވެސް ޔާމީނަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާޒިމް: ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ހެކިބަސް ދެއްވި.

"އަޅުގަނޑު ބައްދަލުކުރަން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުގެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ ގޮތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު، ޑޮލަރު ފަހުން ދެއްވާ ގޮތަށް ފަސް މިލިއަންގެ ރުފިޔާ ނަންގަވައިފި ކަމަށް. ދެން އެއާ ގުޅޭ ސަޕޯޓިވް ޑޮކިއުމަންޓްތަކާ އެއްޗެހި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި އޭރު ހުންނެވި ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ފައިސާ އެމްޕީއެލުން ނެގުމުގެ ބޭނުމަކީ ޔާމީންގެ އިންތިހާބަށް އެކިއެކި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ޗެކްތައް ބަހައްޓާފައި ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމެވެ.

"އެމްޕީއެލުން އެ ފައިސާ ނަގައިގެން އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދަރަނި އަދާކުރަން ފެށީމާ އަޅުގަނޑު ގޮސް އެ ވާހަކަ ދެންނެވީ. އެއީކީ އަޅުގަނޑުގެ ޒަމީރު ގަބޫލުކުރި ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދަރަންޏެއް ނުދެއްކޭނެ،" ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީނާ ހަވާލާ ދެއްވައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އަދީބު އެކި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނަންގަވަނީ ޔާމީން ވިދާޅުވެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޕީއެލުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި ކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

"އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑުގެ ބަސް ގަބޫލު ކުރައްވައި އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވި ނަމަ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މުޅި މައްސަލަ 70 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތަކަށް ވެގެން ނުދިޔައީސް،" ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ޔާމީން ކަމަށާއި އެ ހިޔާނާތް ހިންގާކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް އިލެކްޓްރިސިޓީ ބޯޑުގައި ކަމަށް ވާއިރު، އޭރު ވެސް އެ ތަނުގެ ކަންކަން ނުސީދާކޮށް ބެލެހެއްޓެވީ ޔާމީން ކަމަށެވެ. އަދި އިލެކްޓްރިސިޓީ ބޯޑު 1997 ގައި ސްޓެލްކޯގެ ނަމަށް ބަދަލުވުމުން ވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ޔާމީންގެ ދަށުންނެވެ.

އޭރު ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް ހުންނެވީ ވެސް ޔާމީނެވެ.

އެމްޕީއެލުން އެ ފައިސާ ނަގައިގެން އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދަރަނި އަދާކުރަން ފެށީމާ އަޅުގަނޑު ގޮސް އެ ވާހަކަ ދެންނެވީ. އެއީކީ އަޅުގަނޑުގެ ޒަމީރު ގަބޫލުކުރި ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދަރަންޏެއް ނުދެއްކޭނެ،"--- ނާޒިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އޭނާ 1999 ގައި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން 2015 އާ ހަމައަށް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި "އެކި މިންވަރަށް" މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަކަށް ޔާމީން ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ވެސް ހުންނެވި ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ލިބުނު އެކަކީ ނާޒިމް

ޔާމީންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ނާޒިމަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ލިބުނީ ވެސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހިއްސާ އޮތް ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި، އެކި ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި އެސްޓިމޭޓްތަކެއް ހުށަހަޅައިގެން ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކާމިޔާބު ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ނާޒިމްގެ މައްޗަށް 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް 2015 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވީ އެވެ. އެ ހުކުމާއެކު އޭނާ އޭރު ފުރަމުން އައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ގެއްލި ސިޔާސީ ކަންކަމާ މުޅިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދުރުވާން ޖެހުނީ އެވެ.

ނަމަވެސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި ބަދަލުވެ، ހަމަ އެ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނާޒިމްގެ 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި އިޖްރާއީ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، ކުރީގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާގު ވެވިފައިވާތީ އެ ހުކުމް ބާތިލްކުރާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބޮޑު އަދަބެއް ލިބުނުއިރު ދެ ބޭފުޅުންގެ ގާތްކަން އޮތީ ކެނޑިފަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޔާމީން އެންމެ އިތުބާރު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވެފައި އޮތީ އަދީބެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނާޒިމަށް ބޮޑު އަދަބެއް ލިބުނު ފަހުން، ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް ނެތެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް އަދި ރައްޓެހިކަމުގެ ގޮތުން ވެސް ތިބީ ދުރުގަ އެވެ. ޔާމީނާއި ނާޒިމާ އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވީ އެމްޕީއެލްގެ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ޔާމީނަށް ހުށަހަޅުއްވަން އޭޕްރީލް 28، 2015 ގައި ރައީސް އޮފީހުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެން މި ފެނުނީ މިއަދު ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދެއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނެވެ.

85 ކޮމެންޓް, 39 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 64%
icon sad icon sad 8%
icon angry icon angry 13%
icon wow icon wow 3%
icon inlove icon inlove 13%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ލުތުފީ

10 August 2022

ކުރިން ނާޒިމް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަރީމާ ހިންގީ. ފަހުން ނާޒިމަށް ވުރެ މޮޅަށް ވައްކަންކުރާނެ މީހަކު ލިބުނީމަ، ނާޒިމް ދުރުކޮށްލީ. އެހެންވީމަ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުދާސް ހުންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙުމަދު.

10 August 2022

އެއްދުވަސް ވަރެއްގައި ހަތުރަކުވެސް ފަހުން މިތުރަކަށް ވެދާނެއެވެ. މީވެސް އެފަދަ އިން މިތުރަކު ހަތުރަކަށް ވެގެން ދިޔަ ހާދިސާއެކެވެ. މިހިރީވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ވައްކަން ކުރުމުން ﷲ އެމީހަކަށް ދުނިޔެ ދައްކަވާ ގޮތެވެ، މިވަރުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ކުރީމަތީގައި އެމީހަކު ލަދުގަންނާނެ ބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުންޖިޗޭ

10 August 2022

މާތްﷲ ގަންދީ ހުވައިކޮށްގެން ފުރަތަމަ ހެދީވެސް ދޮގެއްކަން މިމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދެމުން ފަހުން ދެއްކިވާހަކަތަކުން ސާބިތުވޭ، މަގުމަތީގައި ހުއްޓާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން ދޭހަވާގޮތަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކައާއި، އެއީ ޔާމީނަށް އެނގިގެން ޔާމީންގެ އިރުޝާދަށް ކުރެވުނު ކަމެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށް ބުނި ވާހައިން އެދެމެދުގައި ޙަސަދަވެރިކަމެއް ނޫނީ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮތް ޚުދު ހެކިވެރިޔާވެސް ޤަބޫލުކުރާކަން ސާބިތުވޭ، ވީއިރު އިތުބާރެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިބްރ

10 August 2022

ނާޒިމްގެ ވާހަކައިގައި އާރަށުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއްނެތް. މީނާ މިދެއްކި ވާހަކަތަށް ބޭކާރު. ކަމާއި ނުގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކީ. އަޅުގަނޑަށް އިވުނު ތަކެތި.

The name is already taken The name is available. Register?

ރޯޒަސް

10 August 2022

ނޫހަށް ނަގާފައިމިއޮތީ ނާޒިމް ދެއްކި ވާހަކައިން ބައެއް. އެއީ ނޫސްވެރިޔާ ވަކިޓޮޕިކަކަށް ލިޔުނީމައި. ނާޒިމް ދުއްވާލީ އަދީބުކަން ނޭނގޭ މީހަގު ހުރިހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ، އެކަމަކު މިހާރު އިނގިއްޖެ ކީއްވެގެންކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އބްރާގެ ދަރި

10 August 2022

ބަލަގަ ނާޒިމު ހާޒުކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ޔާމިޔާ ގުޅުންހުރިކަން އޭނަޔަށް އެނގޭތޯ ސުވާލުކުރަން، އޭނަ ދެއްކީ އެވާހަކަ، ބޭކާރު ކަމާ ނުގުޅޭ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ގާޒީ އެކަން ހުއްޓުވާނެ، އަދި ޔާމީނުގެ ވަކީލުންވެސް އެކަން ފާހަގަކުރާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮލްބީ

09 August 2022

އިބުރާހިމު ބެންޓިލޭޓަރުން ވަގައް ނެގި ލާރީގެ ސަރީޔަތް ވެސް އަދި ކޮއްމެސް ދުވަހަކުން ދިރިތިބި ބަޔަކަށް ފެއްނާނެ. އައްނި ނޫނިއްޔާ ވައްކަން ނުކުރާ ރައީސެއް ހަމަ ނެތޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހިފު

10 August 2022

އަންނި ކުރީ އަދި މާނުބައި ކަމެއް. ބައިއެޅޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ބޭރުމީހުންނަށް ދިނީ. އެއަރޕޯޓު ޖީއެމްއާރަށް ދީގެން 75 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދިވާހަކަ އެއިރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޒުލްފާ އެބަ ހެކިދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙުމަދު.

10 August 2022

ވަހިފު ތިބުނާ 75 މިލިޔަން ޑޮލަރު ވަދެފައިވަނީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ތޯ އަންނިގެ ޖީބަށްތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ލާފަ ޒުލްފާ ހެކިދެޔޭ ބުނެ ކޮމެނޓް ކުރާނީ، އަދި ފުރަތަމަ ދެއްކި 75 މިލޔަން ޑޮލަރަށް ފަހު ދެން އެބަޔަކު ދައުލަތަށް ދެއްކިވަރެއް ތިބުނާ ހެކިވެރިޔާ އަށް އެނގިފައެއް ނެއްތޯ ސާފުކޮށްލަދިނުން އެދެން

The name is already taken The name is available. Register?

މިސްޓަރ ޓިނޭ

09 August 2022

ވަގުން ނަށް ަައިނގޭނީ ވަގުން. ސްޓެލްކޯއިން ވެސް ވައްކަމާއި ފޭރުން، ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން ވެސް ވައްކަމާއި ފޭރުން، އެސްޓީއޯ އިން ވެސް ވައްކަމާއި ފޭރުން ، މމޕރސ ވެސް ، ލަދުހަޔާތް ކޮބާބާ؟؟! އަދިވެސް ކެވުނު ަަވަރު މަދުވެގެން،

The name is already taken The name is available. Register?

ސުއްމަ

10 August 2022

މިހާރު އެކުރަނީ ކޮންކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

މރ ރޫފް ޝީޓް

09 August 2022

ދެން އޮތީ އަދުރޭ ގެ ޕާޓް. އެއީ 2023 ގެ ކުރިން ނޫނީ އޭގެ ފަހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔަގީންކަމެއް

10 August 2022

އަދި އަދުރޭ ވެސް ޔާމީނާއި އިދިކޮޅައް ހެކިދީ މަޅިން ރެކި ސަރުކާރާއި ޑީލްހަދާނެ. ވަގުން ވެސް ސަރުކާރުންވެސް ރަގަޅާއް ޔާމީން ގެ މަކަރުތައް ދަސްކޮއްފި. އެއްވެސް އިންސާނެއް މަކަރަކުން ދުނިޔޭގަ ނޫލެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙުމަދު.

10 August 2022

ޔަގީންކަމެއް. ތިހެން ނުބުނޭ. މަކަރުވެރިންވެސް ދުނިޔޭގަ އުޅޭނެ. ވަގުންވެސް އުޅޭނެ. ހުރިހާ ވައްތަރެއްވެސް އުޅޭނެ، މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ، ރައީސެއްގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަންވާ ބޭފުން ކުރައްވާ ހުވާގަ އެ އޮންނަ އިބާރާތް ކޮލަށް ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ، އެއަށް ފަހު ދެން ކަންހިނގާގޮތަށް ވިސްނާ ލައްވާށެވެ. އަލުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ސޯލިހަކު ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިންގާލާ ކޮންގްރެސް

09 August 2022

2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ހަރަދުކުރުމާއި ދަރަނި އަދާކުރަން ދާދި ފަހުން މީޑިޔާގެ ކުރިމަތީގައި ހިޔާނާތް ހިންގާލިކަމަށް އިއުތިރާފްވި ވަޒީރަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ނުކުރުމަކީ މިސަރުކަޜުން އެ ފަދަ ހިޔާނާތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމުގެ އަލި ގަދަ ހެއްކެކެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

ގގިމ

09 August 2022

ބުރޯ، މިސަރުކާރުގެ ތަހުގީގު ކުރާނީ ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން. މިހާރު އެހިނގަނީ ޔާމީނުގެ ތަހުގީގު. އޭނަވެސް ވެރިކަމުގަ ހުރިއިރު އަމިއްލައަކަށް ތަހުގީގެއް ނުކުރެއެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސައިން

09 August 2022

މިދެމީހުންގެ ވާހަކަ މިގައުމަށް މުހިއްމީ?..ޕްރޮގްރެސިވް ގައުމަކާދިމާލަށް އާއިލީގައިތިބޭ ނުކުޅެދޭމީހުންނަށް މަގާމްތަށްނުދީ ގައުމުގައިތިބި އިލްމީ ގާބިލްމީހުން ލައްވާ ދަވްލަތް ހިންގަން ސަރުކާރެއް ހިންގަންވެއްޖެއެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙުމަދު.

10 August 2022

ހުސައިން، ވިސްނަވަބައްލަވާ، ނުކުޅެދޭމީހުން ކުޅެދޭމިހުނަށް ހަދަންވެސް ތިބީހަމައަހަރެންމެން. ޖިސްމާނީ ގޮތުން/ނަފުސާނީގޮތުން/ޢިލްމީގޮތުން/ ކަންކަމަށް ކުޅެދޭމިހުނާ ނުކުޅެދޭމިހުން ގޮވައިގެންވެސްއުޅެންޖެހޭނެ. ؛ ވިސްނަވާ. ޤައުމުގެ ޒޫވާންޖިލުގެ ބޮޑުބައެއް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރޭ، އެމީހުން ރަނަގަލުކޮށްގެން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ގެންވޭތޯ ބެލުމަކީވެސްކުރަންޖެހޭކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބުދުލް ޤާދިރު

09 August 2022

ތި ނާޒިމަކީ މީހުންނަށް ވަގަށް ގޮވޭވަރު މީހެއް ނޫން. ތި އީ އޭދަފުށީ ސަލީމު އެޓޯލްސްގަ އުޅުނު އިރު ސަލީމާގުޅިގެން ދެ މީހުންނަށް ބައި އެޅޭގޮތަށް އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއްގެ ކްރޮޕްޝަން ހިންގާފަ ހުރި މީހެއް. ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނާޒިމަށް ހުކުންކުރި ބެންޗުގަ އިން އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރި ފަނޑިޔާރާ އެހުކުމާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ ވެފަިވާ ޚިޔާނާތައް ބަލާއިރު 60 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުން ކުރަން ޖެހެއޭ އެވަރު މީހެއް ތި ނާޒިމަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކކކކ

09 August 2022

ކޮއްކޯ އެހެންވިއްޔާ ޔާމީނަށް ކިހާވަރެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިއްސޭ

09 August 2022

އޯކޭ. ނާޒިމަކީ ވަގެއް. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އެހެންމީހަކު ވައްކަން ކުރާތީ އެވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުވޭތަ؟ ގާދިރު ތާއީދުކުރާ މީހެއްގެ ފަތިފުށް ކިޔާދޭން ފެށީމައި އަސަރުވެސް ކުރާނެ ކަން އެނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮއްކޯ

10 August 2022

ސަލީމު އުޅުނީ އެއަރޕޯޓަކުނޫން، މަވެސް ބުނެފާނަން ސްޕްރިންކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ހުރެ އެމައްސަލަބެލި ކަމަށް، ފިރިމީހާ ބުންޏޭ، ބުންޏޭ 1000 އަހަރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އަބުދުލް ޤާދިރު

10 August 2022

ބެބޭ އެކަން އެނގެނީ އިލެކްޓްރިކް ސިޓީބޯޑުގައި ނާޒިމާއެކު މަސައްކަތް ކުރި މީހަކަށް ވާތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454