އެޗްއައިއެޗްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެތަނުގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފަކަށް ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްއައިއެޗްގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން މިވަގުތު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ. އަދި އެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ހޮޓަލުން ދޮގެއް ނުކުރެ އެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވެސް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އަދި ސިންގަޕޫރުގެ އެސްއޭޓީއެސް ގުޅިގެން ހުޅުލޭގައި ހިންގާ ފަސްތަރީގެ ހޮޓަލުގެ މުވައްޒަފަކު މިރޭ ބުނީ އެ މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު މުސާރަ އިން ބޮޑުކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މުވައްޒަފުން ބުނާ ގޮތުގައި ބިދޭސީންގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުންގެ މުސާރަ އަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ.

"ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް އަމިއްލަ އަށް ދޭތީ ކުންފުނިން [ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ] ބޮޑުކުރީ. ދިވެހިންނަށް ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސް ދޭތީ ބިދޭސީ މުސްލިމް ނޫން މީހުންނަށް ބޯނަސް ދޭ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަންތައްތައް ހިނގާތީ މިތަނުގެ ވައިބާ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ އިސްތިއުފާ ގޮވައި ހެދި،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ މުވައްޒަފު ބުނީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވި ފަހުން ބަޔަކު، ފައިނޭންސް އޮފިސަރުގެ ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ބިރު ދެއްކުމަށް ލިޔުމެއް ހަރުކުރި ކަމަށް ބުނެ، ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އިއްޔެ ހަވީރު ހޮޓަލަށް ގޮސް ބަލައި ހެދުމަށް ފަހު، ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްއައިއެޗްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށާއި ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި ވެސް ހުންނަވަނީ އިންޑިއާގެ ދެ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާތާ 13 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ.

"މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅޭތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް މެނޭޖްމަންޓު އަޑީގައި އޮވެގެން ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެއް. ފުލުހުންގެ ހަތަރު މީހަކު އައިސް ވަކި ވަކި މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކުރި. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރު ދައްކަން ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެއް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ މުވައްޒަފު ބުނިގޮތުގައި އެޗްއައިއެޗްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކޮށް ކަންތައްތައް ކުރެ އެވެ. އަދި އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެތަނުގެ ބޯޑަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"މިތަނުގެ ބޯޑުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބަލައި ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. މިތަނުގެ އެތެރޭގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކާއި އެނޫން ވެސް އެކި މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅިން،" މުވައްޒަފު ބުންޏެވެ.