މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިނުދެވޭތީ މަތިވެރީ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އއ. މަތިވެރީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ މޫނު ބުރުގާ އެޅި ޓީޗަރަކު، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ކިޔަވައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންގުމުން ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.


މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާއިލް އާތިފް މިއަދު ވިދާޅުވީ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރީއްސުރެ އެ ރަށު ސްކޫލުުގައި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރު، އައިޝަތު ސުޒީ އަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް (މޫނު ނިވާކޮށްގެން) ސްކޫލަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެޑިއުކޭޝަން މިިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މި ވަގުތު ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރި ޓީޗަރާ ދޭތެރޭ އެޅި އެ ފިޔަވަޅާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މަތިވެރީ ސްކޫލު ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިން މިއަދު ހެނދުނު ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ގޮސް މައްސަލަ ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބެލެނިވެރިން ބުނަނީ އެއީ ސުޒީކަން ތިމަންނަމެންނަށް ޔަގީންވެ އޭ. އަދި ކްލާސްރޫމު ބޭރުން ނުފެންނާނެ ގޮތް ހަދައިދީފި ނަމަ މޫނު ފެންނަ ގޮތަށް ކިޔަވައިދޭނެ ކަމަށް އޭނާ އެބަ ބުނެއޭ. އެކަމަކު އެކަމަށް ނުބަލައި އޭނާ ސްކޫލަށް ދިއުން މަނާކުރުމުން ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުނީ،،" ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ އެ ޓީޗަރާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސުޒީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ކިޔަވައިދިނެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ޓީޗަރަކު ކިޔަވައިދޭތީ ބެލެނިވެރިއަކު މިނިސްޓްރީ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ގުޅުމުން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރީ، މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވައިދުގައި އަންގާފައި އޮތުމުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކްލާސްރޫމު ތެރޭގައި ސުޒީ އަށް ބުރުގާ ނެގޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނުމުން، "ސްކޫލަށް ވަދެވޭނީ މޫނު ފެންނަ ގޮތް ހަދައިގެން" ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުއްޓަސް، 400އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ މި ރަށުގެ އެންމެންނަށް ވެސް ސުޒީ ފެނުމުން އެނގޭނެއޭ. އަދި ސްކޫލަށް ވަދެވޭނީ ފިންގަޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ކަމުން އެއީ ކާކުކަން ވެސް އެނގެއޭ. އެކަމަކު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވައިދުގައި އެހެން އޮންނާތީ އެންގީ ކަމަށް،" އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިކަން ކުށްވެރިކޮށް، ސުޒީ އަށް އަލުން ކިޔަވައިދޭން ނިކުތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ބެލެނިވެރިން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނައިރު، ކައުންސިލުން ވެސް ސިވިލް ސާވިސް އަށް ރަސްމީކޮށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.