މޫނު ބުރުގާ އެޅި ޓީޗަރަށް ކިޔަވައި ނުދެވުމުން ބެލެނިވެރިން ކުދިން ގޮވައިގެން ގެއަށް

މޫނު ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރުމުން އއ. މަތިވެރީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކަށް ކިޔަވައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެންގުމުން އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން މިއަދު ބައެއް ދަރިވަރުން އަނބުުރާ ގެ އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.


މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިއްސުރެ މަތިވެރި ސްކޫލުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ޓީޗަރު، އައިޝަތު ސުޒީ އަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ސްކޫލުގައި ކިޔަވައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހެވެ.

އެކަމަކު މިއަދު އޭނާ ސްކޫލަށް ނުކުމެ، ކިޔަވައިދޭން ކްލާހަށް ދިޔުމުން ސްޓާފް ރޫމުގައި މަޑުކުރަން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. އޭރު ސުޒީ ކިޔަވައިދޭ ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުން ތިބީ ކްލާހުގަ އެވެ.

މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ބުނީ ދެ މާއްދާއެއް ފިޔަވައި އެ ގްރޭޑްގެ ހުރިހާ މާއްދާއެއް ނަގައިދެނީ ސުޒީ ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭނާ އަށް ކިޔަވައިދޭން ނުވަދެވުމުން އެ ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދޭނެ އިތުރު ޓީޗަރެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"ވަގުތީ ޓީޗަރެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވެ ކިޔަވައިދޭނެ އިތުރު ޓީޗަރެއް ނެތުމުން ބެލެނިވެރިން ގްރޭޑް އެކެއްގައި ކިޔަވާ 18 ދަރިވަރުން ގޮވައިގެން ދިޔައީ ގެ އަށް،" ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާއީލް އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުން ގެ އަށް ލުމަށް ފަހު، ބެލެނިވެރިން ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށަށް އެއްވެ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރި ކަމަށެވެ. އެ މީހުން އެދެމުން ދިޔައީ ސުޒީއަށް އަލުން ކިޔަވައިދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ބެލެނިވެރިން އިއްޔެ ވެސް ވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށަށް އެއްވެފަ އެވެ.

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސުޒީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ކިޔަވައިދިނެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ޓީޗަރަކު ކިޔަވައިދޭތީ ބެލެނިވެރިއަކު މިނިސްޓްރީ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް، ހިދުމަތް ދޭ މީހުން ފާހަގަކޮށް އެނގެން ޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ، ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހެދުން އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަދަ ގޮތެއްގައި ކަމަށް އެ ގަވައިދުގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް ޝެރީނާ އަބްދުއްސަމަދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ އެ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ގަވައިދުގައި އޮންނަ ގޮތުން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މަތިވެރީގެ ވާހަކައެއް ނޫން. އެކަމަކު އެއްވެސް ތަނެއްގައި ތިބި އެއްވެސް ޓީޗަރަކަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއޭ ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހެދުން އަޅާކަށް،" ޝެރީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ބުނީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުއްޓަސް، 400 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެ ރަށުގެ އެންމެންނަށް ވެސް ސުޒީ ފެނުމުން އެނގޭނެ ކަމަށާއި އަދި އޭނާ އަށް ސްކޫލަށް ވަދެވޭނީ ވެސް ފިންގަޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ކަމުން އެއީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ސުޒީ އަލުން ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ އިރު ބެލެނިވެރިން ވެސް ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ތަނުން ބުންޏެވެ.