މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާންގެ މައްޗަށް ވެސް މިރޭ ހުކުމް ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާކަން ދެއްކުމަށް ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ހެދި މައްސަލާގައި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާމިގިލީ ކޯޓު ހުޅުވައިގެން ކ. މާފުށީ ކޯޓުގެ ނަމުގައި ފޭކް އަމުރެއް ތައްޔާރުކުރި މައްސަލާގައި ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭ އިއްވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާގެ ހުކުމެވެ. އިތުރު ތިން ދައުވާއެއް ވެސް އެ މައްސަލާގައި ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރިޔަސް އެ މަައްސަލަތަކުގެ ހުކުމެއް މިރެއަކު ނީއްވާނެ އެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާ ނިހާންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޭނާ އަށް އަންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކުށް ސާބިތުވިޔަސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމު އޭނާ އަށް ނުގެއްލޭނެ އެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރެވޭނީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ ތިން ބައި ކުޅަ ދެ ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، އޭނާ 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރޭ ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.