ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ ބިރުވެރިކަމުގައި ފިތިފައި: މަހްލޫފް

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިބީ ބިރުވެރިކަމުގައި ތާށިވެފައި ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިވަގުތު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މަހްލޫފްގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ބަޔާނާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވިއިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ މޫނުފުޅުމަތިން ފެނުނީ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތުމާއި މާޔޫސްކަން ކަމާއި އިތުބާރު ނެތުން ކަމަށެވެ. އަދި 21 ވަނަ ގަރުނުގެ "ގަޓު ހުރި" ރައީސަށް މި އަހަރު ވެސް މަޖިލީހުގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަން ކެރިވަޑައިނުގަތުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މަހްލޫފް 11 މަހަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވިއިރު، މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ވެސް ބިރުވެރިކަމެއްގައި ފިތިފައި ކަމަށާއި އެ މީހުން ލައްވައި ކުރުވާ ކަމަކީ ބޭނުން ގޮތަކަށް ގާނޫނުތައް ހެދުން ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މެމްބަރުން ލައްވާ ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް ކުރުވި ކަމަކީ ޒާތީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ގާނޫނުތައް ފާސް ކުރުމެވެ، މި ހުރިހާ ޖަރީމާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ ބައިވެރިއަކީ މަޖިލިސްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހެވެ،" މަހްލޫފުގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޮއްސުންލާފައިވާ ޝަރުއީ ދާއިރާ އާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ސިޔާސީ ބައިބައިވުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ފޭރެމުންދާ ދިއުމާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސް ކުރަމުންދާ ދިއުމާ މެދު ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އަލި އަޅުވާލާފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މީޑިއާ އަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ހުރަސްތަކާ މެދު ވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ނެތްކަން މަހްލޫފް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައި ވާހަކަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވިއިރު، އެއީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައި، ބިރުދައްކަން ފާސްކުރި ގާނޫނެއް ކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ. ރައްކާތެރި އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރެވުނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިޔަސް މި ވެރިކަމުގައި 30 ވަރަކަށް ޒުވާނުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެތައް ބާވަތެއްގެ ކުށްތަކެއް އިތުރުވިކަން ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށް މަހްލޫފްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ފެނާއި ކަރަންޓާއި މުދަލުގެ އަގު އުފުލެމުންދާއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ޑޮލަރު ރިޒާވް ވެސް 50 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވި ކަމަށް ބުންޏަސް މިދިޔަ މަހު ފުލުހުންނަށް މުސާރަ ދިނުން ލަސްވިކަން އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އާ 64،000 ވަޒީފާ އުފެދުނު ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިޔަސް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ އިތުރުވީ 7،000 ވަޒީފާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ހުރި ތަނުގައި އެޅި ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި 33،000ރ. އަށް މަތި ކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނެތްކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދެ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދާ މަހްލޫފް ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ފާޑު ކިއިއިރު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ވެސް ވަނީ އެ ބަޔާނަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ.