ފޯނު އަތުލުމަށް ފަހު އަފްރާތު ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅާ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކުރި އިބްރާހިމް އަފްރާތުގެ ފޯނު އަތުލުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމް ދެ ބައިވެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ފަޅީގައި ހުރި އަފްރާތު މިރޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން، އޭނާ ދިރިއުޅޭ މ. ގުލްޝާން ކިނާރާ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެ ގެ ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފައިސާ އެ ގޭގައި ބަހައްޓާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައިވެ އެވެ.

އަފްރާތު ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައި ވާއިރު، މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ، އަދި އެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަބްދުލްއަލީމަށް ވެސް، އަފްރާތަށް ކުރި ތުހުމަތުކޮށް އޭނާގެ ގެ ވެސް ދަނީ ފާސްކުރަމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ފޯނު ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓު އަމުރަކަށް ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މިދިޔަ މަހު ނެގި ވޯޓުގައި މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.