ސިޔާސީ ތަފާތު ފިކުރު ގެންގުޅުން ނުރައްކާ ކަމަކަށްވެއްޖެ: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ސިޔާސީ ގޮތުން ތަފާތު ފިކުރު ގެންގުޅުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިވަގުތު ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބުމަކީ ޑިމޮކްރެެސީގެ ނާޒުކު ހާލަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ.


ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސިޔާސީ މަސްރަހުން ފެނިގެން ދަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ސިޔާސީ ވެރިންނަށް ބިރު ދައްކާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ލީޑަރުންގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ، ޖިނާއީ ދައުވާތަކާއި ތަފާތު ޖޫރިމަނާތަކުގެ މައްސަލަތައް ނަގަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ދިމާކޮށް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

"ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔައި ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކޮށް ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލައި ބިރު ދައްކައި، ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުން އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަން،" ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދީފައި އޮތުމަކީ މިނިވަން ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމައުއެއްގައި އޮތުން ލާޒިމް އަދި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސެވެ.

ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލު ކުރަން މަޝްވަރާގެ މަގު ހިޔާލު ކުރުމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވާދަވެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް މަގުފަހިކޮށް، ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީގެ މަގަށް ރުޖޫއަ ކުރުމަށާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ މުޖުތަމައުއެއް ގާއިމު ކުރަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވީ އިދިކޮޅު ބައެއް ލީޑަރުން ގުޅިވަޑައިގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކެއް ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ބަދަލުކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެކި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަމުންދާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ވަނީ ހަ ދުވަސް ޖަހައިފަ އެވެ.