ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރި އިރު މެމްބަރުންގެ ހަމަ ބުއްދި ކޮބައިތޯ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތް ބަދަލު ކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރި އިރު، އެ މެމްބަރުންގެ ހަމަބުއްދި ކޮބައިތޯ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.


މަދުވެގެން 42 މެންބަރުންގެ ސޮޔާ އެކުގައި ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅޭ ގޮތަށް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މައުމޫން ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރު 29 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން މި ޖެހެނީ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު. ހަމަބުއްދި ކޮބައިބާ؟" މައުމޫން ކުރެއްވި ޓުވީޓްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުމޫންގެ ޓުވީޓް.

މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅޭނީ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު ކަމަށް، ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކޮމިޓީއަކުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުއްލިއަކަށް ގެނައި އިސްލާހު މައޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ފާސްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 46 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މި ވޯޓުގައި އިދިކޮޅު އެއްވެސް މެމްބަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރި އިރު، ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަ އޮތީ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ، 31 މެމްބަރެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އަލުން އޮތީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން، އެ ދެ މަައްސަލަ މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހުން ބޭރުވެފަ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅޭނީ 15 މެމްބަރުންނަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއްގެ މެންބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު އެވެ.