ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދުން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު އޭސީސީއަށް ދޭން ޖެހޭ: އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ނުވަތަ އިލިސިޓް އެންރިޗްމަންޓަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެފަދަ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ދޭން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


އެންޓިކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އޭސީސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ އެ މީހެއްގެ މަގާމާއި އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު މުއްސަނދިކަން ހުއްޓުވުމަށް، ފައިސާ ހޯދި ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭން ގާނޫނީ ގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއާ އެކު، އެފަދަ މީހުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް މުއައްސަސާތަކުން ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން އޭސީސީ އަށް ބާރުދީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ އަށަގަންނުވައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ކިޔަމަންވުން ވެސް އަށަގަންނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހޭދަކުރެވޭ ގޮތް ބަލައި އެކަމާ މެދު ވެރިން ޒިންމާދާރު ކުރުވައި ރިޕޯޓް ހާމަކުރެވެން ޖެހޭ. އޭގެ އިތުރުން ތަހުގީގީ އިދާރާތައް ބާރުވެރިކުރުވައި ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭ. ޝަރުއީ ނިޒާމްގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓެން ޖެހޭ،" ޒިޔަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮރަޕްޝަނަކީ ތަނެއްގައި އަށަގަނެއްޖެ ނަމަ ފިލުވާލަން އުނދަގޫ، ކެންސަރު ފަދަ ބައްޔެކެވެ. އެ ވަބާ އަކީ އެއް ކަމެއް ނުވަތަ ދެ ކަމެއް ކޮށްގެން ހައްލުވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް އެންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ފިލުވާލެވޭ ވަރަށް ވުރެ އުނދަގޫ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން ގާނޫނީ އަދި ތަންފީޒީ ރަނގަޅު އޮނިގަނޑަކާއި ގިއުގަނޑެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭސީސީން އަލަށް ނެރެން ފެށި "ހުދު ކަރުދާހު"ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ނެރެދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، މަނީލޯންޑެރިން ފަދަ މާލީ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވަން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ގާއިމްވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަކީ އެންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގައުމީ އަދި ފަރުދީ ވާޖިބެއް ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޒިޔަތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފެތުރުމުގައި ކުޑަ ގައުމެއް ނުވަތަ ބޮޑު ގައުމެއްގައި ތަފާތެއް ނޯވެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ވަބާގެ ސަބަބުން، ތަރައްގީ އަށް ހުންނަ ފައިސާ ގެއްލި ތަފާތުކުރުމާއި ބޭއިންސާފު އާއްމުވެ ގައުމަށް ލިބެން ޖެހޭ އެހީތައް ވެސް މަދުވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.