ކުޑަހުވަދޫ ތިޖޫރި ފަޅައެއްނުލާ، ފައިސާއެއް ވެސް ނުގެއްލޭ!

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިޔަސް، އެއްވެސް ފައިސާއެއް ގެއްލިފައި ނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެ ފައިސާތައް މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ހުރީ ހާހެއްހާ ރުފިޔާ އެވެ. ފައިސާތައް ހުރީ ތިޖޫރި ތެރޭގައި އޮތް ސިޓީ އުރައެއްގައި ކަން އެނގިފައިވެ އެވެ. އެ ފައިސާ ފެނިފައި ވަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން ވެސް ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކުޑަހުވަދޫއަކީ 3500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ރޯދަ ހަދިިޔާގެ ގޮތުގައި އެ ރަށު ކޮންމެ މީހަކަށް 500ރ. ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި މި ފަދަ ރޯދަ ހަދިޔާތައް ދީފައި ވެ އެވެ.