ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.


ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހެޔޮ އެދޭ މީހުން 14،000 ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ބަލާނަމަ، ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެވެ.

ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މި މަސައްކަތަށް 51،000 ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ. އެއީ ރުފިޔާ އިން ބަލާނަމަ، ގާތްގަނޑަކަށް އަށް ލައްކަ އެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ އާއިލާ އިން އިސް ނަގައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިމުނަސް، އެ މަސައްކަތަށް އަދިވެސް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެހީތެރިވަމުން ގެންދިއުމަށް އާއިލާ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން ވަނީ އޭނާ އަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ޔާމީން މަރައިލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ތަހުގީގަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށާއި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޔާމީނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.