މަހްލޫފް، ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ މިއަދު ސްރީ ލަންކާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި ހުންނެވިއިރު އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކާއި އެހީތެރިކަމެއް ލިބިވަޑައިގަތީ، ނަޝީދާއި އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.

ދެ މައްސަލައެއްގައި މަހްލޫފަށް އިއްވި 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމުން އެ ދުވަހު ވަނީ މިނިވަންވެފަ އެވެ.

މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންނަވާ މަހްލޫފް ގެންދަވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ވިސްނަވަމުންނެވެ. އޭނާގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމަވައި އެ ޕާޓީއަކާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި މަހްލޫފް އެ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވާން ފެއްޓެވެމުންނެވެ.