ކުނި މެނޭޖްކުރަން ވޯލްޑް ބޭންކުން 17 މިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއަށް ދެނީ

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (269 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީ ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.


ވޯލްޑް ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ރާއްޖެ އަށް ދިނުމަށް އެ ބޭންކް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އިއްޔެ ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރާނީ ހަ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި ގޮތަކަށް ކުނި ނައްތާލަން ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު އެހީގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ކޮން ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކަމެއް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައެއް ނެތެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަންޓްރީ މެނޭޖަރާ ހަވާލާދީ އެ ބަޔާނުގައިވަނީ ކުނި މެނޭޖް ކުރަން ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެއް ރާއްޖޭގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު 365،000 ޓަނުގެ ކުނި އުފެދެ އެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، މާލޭގެ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު 1.8 ކިލޯގެ ކުނި އުފައްދާ ކަމަށާއި އެހެން ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކު 0.8 ކިލޯގެ ކުނި ދުވާލަކު އުފައްދާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. ރިސޯޓްތަކުގައި އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކު ދުވާލަކު 3.5 ކިލޯގެ ކުނި އުފައްދާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.