އެއާއޭޝިއާގެ ދިވެހި ދަތުރުވެރިޔާ: ސަލާމަތްވުމުގެ އުއްމީދު ކަނޑާލި!

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ އަހުމަދު ފައިޒާން، އިއްޔެ ރޭ އެއާ އޭޝިއާގެ ބޯޓަކުން މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރު ފެށީ، އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާންގަ އެވެ. އެއީ މާލެއަށް ދަންވަރުގެ ވަގުތު ކަމުން ނުގުޅީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ދަތުރު ވީ ދުވަހަކު ވެސް ދިމާވެފައި ނުވާވަރުގެ ބިރުވެރި ތަޖުރިބާއަކަށެވެ.


ކުއަލަ ލަމްޕޫރަށް ދަތުރުކުރަން އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ މަތިންދާބޯޓު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕާތުން ނައްޓާލީ އިއްޔެ ރޭ ފަތިހު އެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޑަކުދިން ވެސް ތިބި އެ ބޯޓަށް މައްސަލަ ދިމާވީ ދަތުރަށް ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 90 މިނިޓް ވީ ތަނުންނެވެ.

ފައުޒާން ބުނި ގޮތުގައި ބާރު އަޑެއް ގޮވައި، ބޯޓު އާދަޔާ ހިލާފަށް ތެޅެން ފެށީ އެވެ. ގޮނޑިތަކާއި ލަގެޖް ކޮމްޕާޓްމެންޓާއި ފާހާނާގެ ދޮރުތައް ވެސް ތެޅޭވަރުން ހީވީ ދެންމެ ދެންމެ ނައްޓަައިގެން ހިނގައިދާނެ ހެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ކެޕްޓަން އެ ވަގުތު އަންގައިފި ބޯޓަށް ކަމެއް ވެގެން އުޅޭ ކަމަށް. އެކަމަކު ދިމާވި މައްސަލަ ސާފު ނުވާ ކަމަށް، އަދި އެންމެން ވެސް ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން ތިބެން އެންގި" ޕައިލެޓްކަން ވެސް ކިޔަވަން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހުރި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ކިޔައިދިނެވެ.

"އެކަމަކު އިރުކޮޅެއް ފަހުން ކެޕްޓަން ބުނެފި އަނބުރާ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއް ނެތޭ. ހުރިހާ އެންމެން ދުއާ ކުރާށޭ. ތިމަންނަ ވެސް ދުއާ ކުރާނަމޭ."

ފައުޒާން ބުނި ގޮތުގައި ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެވަގުތު ގެއްލުނެވެ. އަދި މަންމަމެން މަތިން ހަނދާންވެ، އެ މީހުންނަށް ގުޅައި ވަދާއީ ސަލާމް ނުކުރެވުނުކަމުގެ މައްޗަށް ހިތާމަކުރި އެވެ.

އޭރު ބޯޓުގައި ގިނަ މީހުން ތިބީ ބިރުން ހިމޭންވެ އެވެ. ކުޑަކުދިންތައް ރޮއެ ހެދި އިރު، ބައެއް ބޮޑެތި މީހުން ވެސް ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ. ފައުޒާން ސިފަކުރި ގޮތުގައި އެއީ ބިރުވެރި މަންޒަރެކެވެ.

އޮމާންކަމާ އެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ އެ ބޯޓުން "ބަންލާފައި" ބާރު އަޑެއް ގޮވުމާ އެކު އިންޖީނަށް ކަމެއް ވީކަން އޭނާއަށް އެނގުނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހީކުރީ އިންޖީނުގެ ތެރެއަށް ދޫންޏެއް ވަނީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި އިންޖީނުގެ ބުރަފަތިތަކުގެ ތެރެއިން ބުރަފައްޗެއް ބިިންދައިގެން ދިޔައީ އެވެ.

ބޯޓުގެ ތެޅުން ބައެއް ދަތުރުވެރިން ސިފަކޮށްފައި ވަނީ "ދޮންނަ މެޝިނެއް ތެޅެމުން ދާ ދިއުމާ" އެވެ.

ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލަ ދިމާވި ނަމަވެސްް ރޭޑިއޯ އާއި އެހެން މުހިއްމު އާލާތްތައް ބޭނުން ކުރެވުމަކީ ފައުޒާނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އޭރު އެ ބޯޓު ވަނީ އަނބުރާ އޮސްޓޭލިއާއަށް ދާން އަނބުރާލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ބޯޓު ތެޅެމުން ދިޔަ ވަރުން، ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އިންޖީނު "ވީދައިގެން" ގޮސް މޫދަށް ޖައްސަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރި އެވެ.

އެހެންވެ، އޭނާ އިނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ޕައިލެޓަށް އިތުބާރުކޮށްގެންނެވެ. ބޯޓުގައި ގިނަ ބަޔަކު ރޮމުން ދިޔަޔަސް، ހެޔޮ ގޮތްތައް ހިތަށް ވައްދައިގެންނެވެ.

އެ ބިރުވެރިކަމުގައި ދޮޅު ގަޑިިއިރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނެވެ. ބޯޓު ގޮސް ޕާތު އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސި އިރު ވެސް އެންމެން ތިބީ ކަކުލުގައި ބޯ ޖައްސައިގެން، "ބްރޭސިން ޕޮޒިޝަން"ގަ އެވެ.

ބޯޓު ތެޅެމުން ދިޔަ ގޮތުން، އެއާޕޯޓުގައި އެ އުޅަނދު ޖެއްސުމަކީ ވެސް ވަރަށް މޮޅު ކެޕްޓަނަކަށް ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ފައުޒާން ބުންޏެވެ.

ބޯޓު ލޭންޑްކުރުމާ އެކު އެންމެން ވެސް އަތް ޖަހައި އުފާފާޅު ކުރި އެވެ. ފައުޒާން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅީ އޭނާ އާއިލާ އަށެވެ.

"ބައްޕަމެންނަށް ގުޅާފައި އެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުން ވަރަށް ހާސްވި. އެކަމަކު ސަލާމަތުން އެނބުރި އާދެވުނީތީ ވަރަށް އުފާވެފައި ތިބީ،" ފައުޒާން ބުންޏެވެ.

ކުރިމަތިވީ ބިރުވެރި ހާދިސާއެއް ނަމަވެސް ރާއްޖެ އައުމުގެ ދަތުރު އޭނާ ހުއްޓައެއް ނުލަ އެވެ. އެކަމަކު އަލުން، މެލޭޝިޔާއަށް ދެވޭ ގޮތް ވީ ރޭ ދަންވަރު ވަގުތެއްގަ އެވެ. މިހާރު ފައުޒާންގެ އުއްމީދަކީ ސަލާމަތުން ރާއްޖެ އައުމެވެ.