އެންމެ ރީތި ގޮތަކީ މަސީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން: އަމީތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން، އެންމެ ރީތި ގޮތަކީ އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަމީތު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމުން މަސީހު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ، މަޖިލިހުގެ ތާރީޚުގައި ވަކި ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ރައީސަކަށް މަސީހު ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ، އޭގެ ކުރިން މަސީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

އަމީތު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވެސް ވަނީ މަޖިލިހުގެ ތާރީޚުގައި މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ފުރަތަމަ ރައީސަކަށް މަސީހު ބޭނުންފުޅުވާނެތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ މަސީހު ހުންނެވި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް ވެސް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީތު ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

މަސީހު ވަކިކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މަސީހު ވަކި ކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ.

"ސަރުކާރުން މަސީހު އެ ގުރުބާން ކުރަނީ. އެކަމަކު މަސީހު ގުރުބާން ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނޭ. އެންމެ ރީތި ގޮތަކީ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން މަސީހު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން،" އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަސީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތް ބޭފުޅެކެވެ. ޒިންމާދާރުކަމާއެކު، މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، މަސީހު އަދާކުރައްވާ ތަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަކީ މެމްބަރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން މަސީހު ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުމާއި ކޮމެޓީތަކުގައި ވެސް މެމްބަރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސަކީ ވަކި ކުލައަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވެގެން ނުވާނެ އެވެ. މަސީހު މަގާމަށް އިންތިހާބު ކުރީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މެމްބަރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އެކަމެއް ނުފެނޭ. މަޖިލިހުގައި މިނިވަން ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނުދެއްވާ. މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ގާއިމުކޮށެއް ނުދެއްވާ،" އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސީހުގެ އިތުރުން އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ވަކި ކުރައްވަން ޕީޕީއެމްގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު، އެއިން އެއްވެސް ވޯޓެއް އެ ފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް އަކުން ނެގުމަށް 42 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ސޮއި ހަމަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ތައްޔާރަށް ތިއްބެވި ކަމަށް އެ ކަމުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.