ސައުދު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ފުލުސް އޮފީހަށް، މި ފަހަރު ލިޔުންތަކެއް ގެއްލިގެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އޭނާ ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަރަކަށް ހުންނެވި އިރުގެ ލިޔުންތަކެއް ގެއްލިގެން ސުވާލު ކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކައުންސިލަރަކަށް ހުންނެވި އިރު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހެޅީ އޭސީސީންނެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭސީސީން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކެއް ކައުންސިލުން ގެއްލިގެން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

މިއީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސައުދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ.

އޭސީސީން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރީގެ ލިޔުންތަކެއް ގެއްލިގެން އޭނާ އާ ސުވާލުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އޭގެ މައުލޫމާތެއް އޭނާ އަށް އެނގިވަޑަނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އިންތިގާލީ ދައުރު ނިމުމުން އެހެން ދައުރަކަށް ބަދަލުވާއިރު އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރައްވަން ޖެހޭ ސަބަބު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ އަޅުގަނޑު ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ކުރާ ކަންކަން. ފުލުހުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ތަހުގީގުތައް ހިންގަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކޮށް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަނެއް ނުފެނޭ،" ސައުދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރިއިރު، އެ މައްސަލަތައް ނުބަލައި އެހެން މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކަމަށެވެ.

ސައުދު ވަނީ މުއައްސަސާތައް "ފިތިގެން ތިބެ" މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ވެސް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ މުއައްސަސާތައް ތަމްސީލު ކޮށްދޭން ޖެހޭނީ ރާއްޖެ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ބުނާހާ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ތިބި ބައެއްގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރާ މެދު އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ މުއައްސާސަތަކުން މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އެ ތަންތަނުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.