ރައީސް ޔާމީނަށް މާރިޔާ: ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް ގައުމު ނުހައްދަވާ!

އަމިއްލަފުޅަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަވައިގެން ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް ރާއްޖެ ނުހެއްދެވުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިން ބާރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ރައީސްގެ ނިންމެވުންތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ނިޒާމު ގަނޑުބަނޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމު ކޯޓުން ކުރާ ހުކުމަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަފުޅަށް ގޮތް ނިންމަވާތީ، އެކަން ހުއްޓާލެއްވުމަށް ވެސް ރައީސަށް މާރިޔާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

އޭނާ އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން ކުރިން ވަކިވެފައިވާ މެމްބަރުން، ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި އަލުން "ވަކިކުރުމުން"ނެވެ. މާރިޔާ ވަނީ އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމުން އެކަމަށް ވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އާ ގާނޫނުއަސާސީއެއް އެކުލަވާލީ، ކުރީގެ ގާނޫނުއަސާސީން ބާރުތައް އެއްވެފައި އޮތުމުންނާއި ޑިމޮކްރަސީއެއް ގާއިމްކުރަން ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން ކަމަށެވެ. އެ ގާނޫނުއަސާސީން ތިން ބާރު ވަކިކުރި އިރު، އެއްވެސް ބާރެއް ހުދުމުހުތާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ފާރަވެރިވުމާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މަގާމުތަކުން މީހުން ވަކިވާނެ ގޮތް ވެސް އެ އަސާސީގައި ލިޔެފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ކަން ހިނގަނީ އެގޮތަށް ނޫނެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން މިހާރު ތިބީ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އިސް މީހުންހެން، މެމްބަރުން ޕާޓީއަށް ގެނެސްގެން ޕާޓީގައި ބަނދެލަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. ހާއްސަކޮށް އޮޕޮޒިޝަންގައި ތިބޭއިރު ވަރަށް ބޭނުން ވާނެ މެމްބަރުން އެހެން ބަނދެލާފައި ބަހައްޓަން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެހާ ސެލްފިޝް ބައެއް ނޫން. އަދި އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ ދުށް ތަނެއް ވެސް ނޫން،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ހޮވާ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުގައި އެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ޕާޓީގެ ނިޒާމު އޮތް ނަމަވެސް، އިންތިހާބު ވަނީ ހަމައެކަނި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ވޯޓު ދީގެން ނޫން ކަމަށާއި ކޮންމެ ބަޔަކު ވޯޓުލައިގެން ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ހޮވުމާ އެކު މެމްބަރުން ތަމްސީލު ކުރަން ޖެހޭނީ މުޅި ގައުމާއި ރައްޔިތުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު މިހާރު އޮތް ގޮތުން މެމްބަރުން މި ތިބެން ޖެހެނީ ޕާޓީގައި ބަނދެވިފައި. އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްފައި ދިޔަ މެމްބަރުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ އެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާއަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ނުކުރެވޭކަން،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.