ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ޚަލީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ އަޑަކީ ދޮގެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު ހަތަކަށް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ތެރެއަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މަގާމުން ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަން އުޅެނީ އާޒިމާ އެވެ. އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެއީ ސަރުކާރުން ހިންގަން އުޅޭ "ޖަރީމާއެކެ"ވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި، ޚަލީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓްތަކުގައި ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން ނޫޅޭ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހަތަރު އުދަރެސް ފެނު ޖެހި ގޮތް ހުސްވުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ނުކުންނަ ތަން މި ފެންނަނީ ފަސާދަ އުފައްދަން،" ޚަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ރައްދު ދެއްވައި ޚަލީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިން ތިއްބެވީ ހަތް ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދައި، ކުއްލިއަކަށް 2015 ގައި އެ އަދަދު ފަހަކަށް ތިރިކުރި އެވެ. އެގޮތުން އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސެއިން ވަކިކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ކުރިން ވެސް ހަލީލު ވަނީ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްވީޓްކުރައްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓްވީޓްތައް ފަހުން ބަދަލުވީ ދޮގަށެވެ. އެގޮތުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހަދަން، ސަރުކާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން އުޅޭ ކަމަށް ފެތުރުނު ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކުރެއްވި އެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޚިތާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު އޮތީ "ޑެޑްލޮކަކަށް ދާ ގޮތަށް" ކަމަށާއި މި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ދިވެހި ގައުމުގެ ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހާ، "އެއް އަތް ފަހަތަށް ބަނދެގެން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނެރެވިދާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު އޮތީ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅައި، ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭ ފަދަ ފުރުސަތުތުތަކެއް ދައުލަތުގެ ދުޝްމަނުންނަށް ހޯދައިގަނެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސްގެ މި ވާހަކަފުޅަށް ސަރުކާރު ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެއް ބޭފުޅަކީ، 2008 ގައި ގާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީގުކުރެއްވި އިރު އެޓާނީ ޖެނެރަލަކަށް ހުންނެވި އާޒިމާ އެވެ. ޕީއެސްއެމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު އޮތީ ގައުމީ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ މަސްލަހަތަށް ޖާގަ ދީފައި ކަމަށެވެ.

މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ނެތް ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެގޮތަށް ވެސް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބިނާކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިދިކޮޅު ހަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބައި އިލެކްޝަން ވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެމްބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވެ އެވެ. އެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.