ފުލުހުންގެ އަބުރާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސްކޮށް ބަލާނަން: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ފުލުހުންގެ އަބުރާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.


އަރީފް ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ދެންނެވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން އުޅޭއިރު އެކި ފަރާތްތަކުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ފުލުހުންނާ މެދު އަބުރުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން އުޅޭއިރު ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ ޒާތާއި އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ބަހެއް އަދި އަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ފުލުހަކު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، އެކަން ބަލައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އޭގައިވެ އެވެ.

"ފުލުހަކާ މެދު މީހަކު ކުރާ އެފަދަ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެ ފުލުހަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މަދަނީ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެ ފުލުހަކު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި މި ސާވިސް އިން ދެވެން ހުރި އެންމެހާ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ،" އޭގައިވެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ އަބުރާ ބެހޭ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައި މިވަނީ، ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި، ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގައި، އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތައް ހުއްޓުވާއިރު އަނިޔާކުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ވަނީ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.