މީރާ މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.


އެ އިދާރާ އިން އާންމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 39.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވަނީ ޑޮލަރުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ވުރެ 0.4 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ.

އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) އެވެ. އާމްދަނީގެ 46 ޕަސެންޓަކީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ ކަމަށް ވާއިރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ލިބުނީ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުން ލޭންޑް އިކިއުޒިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާއިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) އާއީ ގްރީން ޓެކްސްގެ އިތުރުން ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ނަގާ އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖާއި ދައުލަތަށް ނަގާ އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

މީރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ މަދުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާތީ އެވެ.