ޔާމީންގެ މަރާއި ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް ލައިވްކުރަން ރާއްޖެ ޓީވީން އެދިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.


އެ ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ އާދަމް އާރިފަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރުމުގައި ގާނޫނީ ހުުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާއިރު އިންސާފު ގާއިމުވާ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ފެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ބަޔަކު ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައިގެ ޝަރީއަތް ވެސް ވަގުތުން ދުރަށް ދެއްކިކަން ފާހަގަކޮށް، ރާއްޖެ ޓީވީން އެދިފައި ވަނީ ފާރިސްގެ ޝަރީއަތާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އެ ސްޓޭޝަނުން ލައިވްކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށެވެ.

ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް، ޓެލެކާސްޓް ކުރުމަކީ މިދިޔަ 30 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާލައިގެން ގެންދާ ޝަރީއަތްތަކަށް ނޫސްވެރިން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނަސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދައެއް ނޯވެ އެވެ. ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި، އެފަދަ ކަމެއް ކޮށް، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ރެކޯޑްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ކަމެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ބޮޑެތި ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވަރަށް މަދުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެއީ މުޅިން މަނާކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ.