އދ.ގައި ރާއްޖޭން ބުނާނެ ބަހަކަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭނެ: ނަސީރު

ރާއްޖޭން އދ.ގައި ދޭ ވޯޓަށާއި ބުނާނެ ބަހަކަށް އެހެން ގައުމަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު، އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމުތަކާއި އެފަދަ ލާއިންސާނީ އަމަލްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބަހުސް އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބުލީގެ އެޖެންޑާއަށް ލުމާ މެދު ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިނުވީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ވިކިފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ނަސީރު ޕީއެސްއެމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އދ.ގެ މަޖިލީހުގައި ބުނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނާށާއި ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ރާއްޖޭން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އުސޫލުތައް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ވަރަށް ސާފުވެފައި ހާމަކަން ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން އދ.ގައި ރާއްޖެ އިން ދޭ ވޯޓަކަށް އެހެން ގައުމަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު މިޔަންމާގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެފަދަ ވޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިނުވީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވިއްކާލެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ނަސީރު ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ނެގީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ގުޅޭ ވޯޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އަންނަނީ އދ. ގައި އަޑުއުފުލަމުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިތާ މިވީ ދެތިން މަސް ތެރޭގައި، އދ. ގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި އެމީހުންގެ ހައްގުގައި އަޑުއުފުލާފައިވާނެ އެވެ. އަދި އޮކްޓޯބަރު 27 ގައި އދ. ގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުތަކާ މެދު އޮންނަ ބަހުސްގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވެ އަޑުއުފުލާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސްރަހުގައި ރާއްޖޭން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހެން ގައުމުތަކުގެ އިހްތިރާމް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

"އދ. މަޖިލީހުގައި ބުނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނުމަށް އަދި ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް ރާއްޖެއަކުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ،" ޕީއެސްއެމް އަށް ނަސީރު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.