ޒިޔަތަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަދަދު 33 އަށް، ހުރިހާ ޝަރީއަތެއް އާދިއްތަ ދުވަހު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަދަދު 33 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައި، އެ ހުުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


މިިހާރު ވެސް އަށް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ 25 ދައުވާއެއް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުު 25 އުފުލާފައި ވަނިކޮށް، ޚިޔާނާތުގެ އިތުރު ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލައި، މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ކޯޓުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ޚިޔާނާތުގެ އިތުރު ދައުވާއެއް މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ވެސް ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް އުފުލައި، ޝަރީއަތް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ޒިޔަތު މިވަގުތު ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަނީ ވެސް ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެގެން އައިސްފައިވާ ހުކުމެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ނުވަ ދައުވާއެއް އުފުލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އަދީބު ވެސް ގެންދަނީ އަށް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ.