ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލީ ދައުލަތުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލީ ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ހިމާޔަތް ދީފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އޮކްޓޫބަރު، 2013 ގައި ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި ހާދިސާގައި، ރާއްޖެ ޓީވީ އޭރު ހިންގި ބީކޭޓީ ބިލްޑިން އާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ގިނަ ސާމާނުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، އެ ސްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ވަގުުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ފޯރިމަރަން ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ އިހުމާލު އެކަމުގައި އޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިންމާފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހ. ގަސްވާ މުހައްމަދު މީޣާދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ދަނީ ޝަރީއަތް ހިންގަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރިއިރު އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ސްޓޭޝަން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ ޖޫރިމަނާކުރީ 500،000ރ އިންނެވެ.

ޖޫރިމަނާތަކުގެ މައްސަަލަތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ވެސް ދައުވާކޮށްފަ އެވެ.