މީރާ މެދުވެރިކޮށް، މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.


މީރާ އިން އާންމު ކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 989 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 663 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބުނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ. އެއީ 43 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެއީ މިދިޔަ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ 10 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ. އަދި މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅާ ބަލާއިރު ވެސް 10 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ.

މީރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ އާމްދަނީ ދަށްވީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ދައުލަތަށް ލިބޭ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާ ހަމަ އަށް އިތުރު ކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) އެވެ. އެއީ 47 ޕަސެންޓެވެ. ދެން ހިމެނެނީ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓާއި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އެވެ.