ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ބަޔަކު ހޯދަން ގޮވާލައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ބަޔަކު ހޯދައިދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.


މި އަހަރަށް ފާސްކުރި 27 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން 0.2 ޕަސެންޓް (ގާތްގަނޑަކަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން މި ފައިސާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭން ޖެހެ އެވެ.

އެކަމަކު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ފައިސާ އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ޕާޓީތަކުން އެ ވާހަކަ ދޮގުކުރެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުނޫޒްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުވިއަސް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެ ފައިސާ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާ މިނިސްޓަރު ދެއްވައިގެން އުޅުއްވަނީ "އެހެން ޕާޓީއަކަށް" ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ތިން ޕާޓީއަކަށް ހިއެއް ނުވޭ އެ ފައިސާ ލިބުނުހެން. ބަޖެޓުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި 27 މިލިއަން ރުފިޔާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެ އުޅުއްވަނީ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ދެއްވައިގެން،" އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުނޫޒްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން، ބަޖެޓު ހޭދަކުރާ ގޮތުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫކޮށްދޭން އެތައް ފަހަރަކު ޕާޓީތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އެދިފައިވާ ކަން ވެސް ރިޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"މިދޭތެރެއަކުން ކޮންމެވެސް ނޫހެއްގައި ވެސް އޮތް ޕާޓީތަކުގެ ފައިސާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނު ކަމަށް. އެހެންވީމަ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރީ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވެނީ. މި ފުރުސަތުގައި ގޮވާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް، އެ ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތެއް ބެއްލެވުމަށް،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަކީ، ދައުލަތަށް ލިބެން ހުރި ފައިސާ ހޯދަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފައްދަވައިގެން އުޅޭ ކޮމިޝަނެކެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި އެކި ވެރިކަމުގައި އެކި ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެކަމަކު ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މެމްބަރުންގެ އަދަދު 10،000 އަށް އަރާ ޕާޓީތަކަށް، އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރު ނިމެން ދެ މަހަށް ވެފައިވާއިރު ވެސް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދުލެއް ނުކުރެ އެވެ.

ޕާޓީތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުދީ ލަސްކުރުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެކެވެ. މި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ޕާޓީތަކުގެ އިދާރީ ބައެއް ކަންކަމަށް ވެސް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޕާޓީތަކުން ބުނެ އެވެ.

ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.