23 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކްތަކާ ހަވާލުވިން، ޚިޔާނާތެއް ނުވަން: ޒިޔަތު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިނުވާ ކަމަށާއި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު 23 މިލިއަން ޑޮލަރު (357 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ޗެކްތަކާ ހަވާލުވި ނަމަވެސް އެއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް ކުރާ 30 ދައުވާގެ ތެރެއިން 15 ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މިއަދު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަތަކުގައި، ޒިޔަތު ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނާ ފައިސާގެ އަދަދު 23 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ދައުވާތަކުގައިވާ ގޮތުން ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްގެން އެކި ފަހަރު މަތިން ލިބުނު 23 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކްތަކާ ހަވާލުވީ ޒިޔަތެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ދައުވާގައިވެ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ދައުވާއެއް ވެސް އިއްވުމުން އެ ދައުވާތަކަށް ޒިޔަތު ވަނީ އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ.

ޒިޔަތުގެ ވަކީލް އަހުމަދު ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެ ޗެކްތަކާ ޒިޔަތު ހަވާލުވި ކަމަށާއި ފައިސާ ލިބުނު ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ޕްރޫފް އޮފް ޕޭމަންޓް އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ފަހުން ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަދީބާ ހަވާލުކުރީ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ ފައިސާ ލިބުނު ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައި އޮންނާތީ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް ޒިޔަތު ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ޗެކްތައް ދޫކޮށްފައި ހުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ޗެކްތައް ޖަމާކޮށްފައި ހުރީ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ ޖަމާނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފާސްކޮށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެސްއޯއެފްއަކީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރު ކުރުވި ކަމަށް ބުނާ ކުންފުންޏެވެ.

އަދީބު: ޒިޔަތުގެ ފަރާތުން ބުނަނީ ޗެކްތައް ހަވާލުކުރީ އަދީބާ ކަމަށް --ފޮޓޯ/މިހާރު

އެ ދައުވާތަކަށް ޒިޔަތު އިންކާރުކުރުމުން ދައުލަތުން ވަނީ ޒިޔަތާ ދެކޮޅަށް ބައެއް މީހުންނާއި ބައެއް ލިޔުންތައް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި މީހުން ދައުލަތުން ވަނީ ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ.

ހެކިތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ގާޒީ އަލީ އާދަމް ނިންމެވީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ޖިނާއީ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލައި، ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.

ހަތަރު ގަޑިއެއްހާއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލީ ޝަރީއަތުގެ އަސްލު އަޑުއެހުންތައް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގައި ދެން އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ އަންނަ މަހު އެވެ.

މިއަދު ގިނައިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކުރީގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އަމަލު ކުރިއިރު ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް ވާތީ އެ ދައުވާތައް އުފުލީ ވެސް ކުރީގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން އެ ހުރިހާ ދައުވާތަކެއް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ޒިޔަތަށް 15،000 އެއްހާ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތަސް މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ލިބޭނީ އެއަށް ވުރެ ލުއި އަދަބެކެވެ.

ކުށް ކުރި ފަހުން ގާނޫނަށް އަންނަ ބަދަލަކުން އެ ކުށަކަށް ލުއި އަދަބެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ އެ މީހަކަށް ދޭން ޖެހޭނީ ފަހުން ހެދި ގާނޫނުގައި ބުނާ ލުއި އަދަބެވެ.

ކުރީގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތު އޮންނަ ގޮތުން ޚިޔާނާތްތެރިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 10،000ރ. އަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ 1،000ރ. އަކަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ އަދަބެއް އިތުރުވާނެ އެވެ.

އެކަމަކު މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށަށް އޮންނަ އަސާސީ އަދަބަކީ ތިން އަހަރާއި ދެ މަހާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމެވެ. އެހެންވެ، އެ 15 ދައުވާ ސާބިތުވިޔަސް ޒިޔަތަށް އަންނާނީ 45 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އަދި ކުށަށް އިއުތިރާފްވެއްޖެ ނަމަ އެއަށް ވުރެ ވެސް އަދަބު ލުއިވާނެ އެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 15 މައްސަލަ ފިޔަވައި، ބާކީ އޮތް 15 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާނެ އެވެ.

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިކަން ސާބިތުވެގެން ޒިޔަތު މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ އަށް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ.