ޑިމޮކްރަސީގައި އަތްފައި އިސް ނުކުރާނެ: މަސީހް

ޑިމޮކްރަސީގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަމަށާއި އަތްފައި އިސްކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީގައި ކާމިޔާބު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފަހު ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި މަސީހް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުން މި ދައުރުގައި ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މެމްބަރުން ކުރެއްވި ކަންކަން ކަމަށެވެ. މިއީ އެންމެންގެ ގައުމު ކަމަށްވާއިރު، ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަން ވާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް މަސީހު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޑިމޮކްރަސީގައި ކަންކަން ކާމިޔާބުކުރަން ވާނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން. އަތްފައި އަޅުގަނޑުމެން އިސް ނުކުރާނެ. އަނގަ ކަސްރަތު ނުކުރާނެ އެހާ ވަރަަކަށް އެގޮތަށް." މަސީހު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އެހެން ބަޔަކު "ސްމާޓް ނިންމުންތައް" ނިންމި ނަމަވެސް މެމްބަރުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް އުޅުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މަސީހު އެހެން ވިދާޅުވިއިރު، މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރާއި ފަހު ދައުރުގެ ގިނަ ޖަލްސާތަކުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަނީ މަސީހާ ދެކޮޅަށް އަޑު ގަދަ ކުރައްވައި އިހްތިޖާޖް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކެނޑިނޭޅި އިހްތިޖާޖް ކުރައްވަނީ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލި މައްސަލައިގަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލީ، އޭގައި ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި އެ ނިންމުމާ އެކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން މަސީހު ދުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ސޮއި ހަމަނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅައި، އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

މަސީހު މިރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މި އަހަރުގެ ރޭޓަކީ 95.7 ޕަސަންޓެވެ. އަދި މި އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 45 މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން، މަޖިލިސް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް މިރޭ ދަނީ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"18 ވަނަ މަޖިލީހުގައި މިއަދުގެ ނިޔަލަށް 431 މައްސަލަ ނިންމައިފި. މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ރޭޓަކީ 98.6 ޕަސަންޓު،" މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށް، ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް މަޖިލިސް ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ. އަންނަ އަހަރާ އެކު މަޖިލިސް ފަށާނީ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ކުރީކޮޅުގަ އެވެ.