ކުރީގެ ދަރަނިތައް ނެތް ނަމަ، މިހާރުގެ ދަރަނި އުޅޭނީ އެއް ބިލިޔަންގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ނުޖެހުން ނަމަ، ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މިހާރު އުޅޭނީ 1 ބިލިޔަން ރުފިޔާގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޕީޕީއެމަށް އަލަށް ގުޅުނު 2،600އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފޯމު ހަވާލުކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ވަނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއެކީ ދައުލަތް އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ރައްދު ދެއްވާފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރު ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ ދަރަނި 29 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ ދަރަންޏަކީ 14 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ސަރުކާރުގައި ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވާރުތަކުރި 13 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަދާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހުނު ނަމަ، މި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި އަރާނީ އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް އާއި އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންގެ ފޯމުތައް ހަވާލުކުރުމަށް އެޕާޓީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ފޯމު ތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓު ހިންގުމަށް ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާއެކު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެގްރީމެންޓުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 300 މިލިޔަން ޑޮލަރު (ފަސް ބިލިޔަން ރުފިިޔާ) ދައްކަން ނުޖެހުނުނަމަ، އަރަނީގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ބިލިޔަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތް ދަރަނިވެފައިވަނީ ވެސް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުން ކަމަށާއި ކުރީގެ ދަރަނިތަކަށް ޝިފާ ހޯދައިދިނީ ވެސް މި ސަރުކާރުން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ސަރުކާރުން އުފެއްދި ދަރަންޏަކީ 14 ބިލިޔަން ރުފިޔާ. މި 14 ބިލިޔަންގެ ދަރަނި އަދާ ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި. ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގެ ދަރަނި ފިލުވުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި. ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަމެއް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ވެސް އެބަހުރި،" އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ގޮން ޖައްސަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދަރަނީގެ ހިސާބު އަހަރަކަށް ޖެހޭ ވަރަށް ބަލާއިރު، 14 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި އަހަރަކަށް ޖެހެނީ "ތިނެއް ޕޮއިންޓް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް" ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 25 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް އޮތް އިރު އަހަރަކަށް "އަށެއް ޕޮއިންޓް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް" ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސްް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ މި ސަރުކާރަށް ވުރެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި 200 ޕަސެންޓް ބޮޑު ކަމަށާއި ދަަރަނި ބަޖެޓެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ، ވާހަކަ ދެއްކުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަން މި ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ "މިވެނި ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ އެ ވެނިކަމެއް ވާނެ" ކަމުގެ ވިސްނުމަކީ ދިރުން ނެތް ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ވިސްނާނީ ސިކުނޑި ނެތް މައްޔިތުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެ އަށް ވުރެ ތަނަވަސްކަން ހައްގުވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް މުއްސަނދި ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.