ޚަބަރު / ފީނުން

ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ ޗައިނާ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ރިސޯޓެއްގެ ފަޅުތެރޭގައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ސްނޯކަލްކުރަނީ: ޗައިނާ މީހަކު ސްނޯކެލިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ވަނީ ގެއްލިގައި.

12 ޑިސެމްބަރ 2017 - 20:08

4 comments

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ސްނޯކެެލިންއަށް ދިޔަ 25 އަހަރުގެ ޗައިނާ ފިރިހެނަކު ގެއްލިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތުލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާއަކީ އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހާ ސްނޯކެލިގެން ދިޔައީ އެކަނި ކަމަށްވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގެނބިގެން އަދި އެފަދަ އެކި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވާ ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޗައިނާ މީހުންނެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 12 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 67%
icon angry icon angry 25%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަބްދު

13 December 2017

ޗައިނާވީމަ ކީއްތަވީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއިޒް

13 December 2017

ހުރިހާ ރިސޯޓަކުންވެސް އެބަޖެހޭ ލައިފް ޖެކެޓް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭން. ހާއްސަކޮށް ޗައިނާ މީހުން މުދަށް ދާއިރު ލައިފް ޖެކެޓް އަޅުވަން ޖެހޭ. ފަތަން އެނގުނަސް. އެމީހުން އުޅޭނެ ލައިފް ޖެކެޓް ނާޅަންވެސް. ލައިފް ޖެކެޓް ނާޅަންޏާ މޫދު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތް ހަދާ. މިކަމުގައި ވަރަށް ހަރުކަށިވާން އެބަޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ލުކްވެލް

13 December 2017

ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ ޗައިނާ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ޖެހެނީ އެއީ ރިސޯރޓްގެ ސެކިއުރިޓީން ފަރުވާ ކުޑަ ވެފައި އަދި ރިސޯރޓްގެ ހައުސް ކީޕިންގް ފަރުވާ ކުޑަ ކަމުންނެވެ. މިކަން ކަން މިހެން ދިމާވާން ޖެހެނީ މިހާރު ރިސޯރޓް ތަކަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން އުޅޭ ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ދުވާލަކު 6 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަން އޮންނަ އުސޫލް އާއި އަދި ރިސޯރޓް ތަކުގެ ގަޑި މާލޭގެ ގަޑިއާއި ބޮޑު ތަނެއް ތަފާތު ކުރުމާއި އަދި ރިސޯރޓް ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީން ނަކީ ބޭރުމީހުންނަށް ވެފައި އެމެންނަކީ އެއީ ސީދާ ލިބޭ މުސާރަ އާއި އަދި ސާރވިސް ޗާރޖް އަށް ޓަކައި އުޅޭ މީހުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ދެން މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާ ރިސޯރޓްސް ތައް ޖޫރީމަނާ ކޮށް އެފަދަ ރިސޯރޓް ތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު އެބަޖެހޭ ބަދަލު ކުރަން. ރިސޯރޓް ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އެބަޖެހޭ ސިފައިން ބަލަހައްޓަން ފަށަން އަގަށް ނަމަވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަޖޯ

13 December 2017

ހޭވައްލާ ތައްޔާރު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454