ހައްގުތައް ވަނީ ގެއްލިފައި، އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ފަސްޖެހުމެއް ނެތް: ފާރިސް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ޖަލުގައި ހުންނެވި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ޖުލައި 18 ގައި ފާރިސް ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ފާރިސް އަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުުގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް ވަނީ 151 ދުވަސްވެފަ އެވެ.

ފާރިސް އިއްޔެ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ ހުންނެވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް މަޖިލީހުންނާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހުރަސްއަޅާ ކަމަށާއި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

"ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަކަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އިޖާބަދީފައި ނުވާއިރު، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އިން ދުރުވެ ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ،" ބަންދުކުރިތާ 150 ދުވަސް ފުރުމާ ގުޅިގެން ފާރިސް ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ފާރިސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިގެންދާ ފަދަ ޣައިރު ގާނޫނީ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަށް ފެށި ހިސާބުން، ނުކުރާ ކުށަކަށް ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ ބައެއް މާއްދާތަކާ ހަވާލައި ދެއްވަމުން ފާރިސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ހައްގަށް ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ހުރަސް އަޅައި، މަޖިލީހުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކެކެވެ. ފާރިސް ވިދާޅުވީ ދިއްގަރުގެ އިތުރުން މަޑުއްވަރި، މުލި، ވޭވަށް އަދި ރަތްމަންދޫއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހުރިއިރު، އެ މަޝްރޫއުތައް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލި، ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައިވުމުން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.