އުމަރު ޕާޓީ ނިޒާމާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި: މާރިޔާ

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ޕާޓީ ނިޒާމާ އަދިވެސް ވަރަށް ބީރައްޓެހި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށްގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އުމަރު ނަސީރު ވަނީ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ ބައިވެރިވާ އިދިކޮޅުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ވެސް ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި، މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އުމަރު ގުޅިވަޑައިގެން އިރު ވެސް އެއީ ކޯލިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ޕާޓީ ކަމަށާއި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެ ދެ ޕާޓީގެ ދެމެދުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް، އުމަރުގެ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއް އެހާ ފާޅުކޮށް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވުމަކީ ޕާޓީ ނިޒާމާ ބީރައްޓެހިކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމަރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، ފޯމު އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާ ހަވާލުކުރައްވަނީ. ---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

"އުމަރަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހެއް ނޫން. ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވައި އަދި މި ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވެ، އެހާ ސީނިއާ ބޭފުޅެއް އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި އިރު ސިޔާސީ މެޗުއަރިޓީ ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ،" "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހިޔާލުތަފާތުވި ނަމަވެސް ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ނުވަތަ މަޝްވަރާކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ގައުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޯލިޝަންގެ "ސިޔާސީ ޕާޓްނަރަކަށް" ފާޑުކިޔުމަކީ ނިޒާމުގެ ބީރައްޓެހިކަން އެނގޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އުމަރުގެ އެ ވިސްނުން ޖޭޕީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާ ކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް، އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެން ބޭފުޅަކު އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް، ޕަބްލިކްގައި އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުން،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުމަރު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ނަމަވެސް ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެއަށް ވުރެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ އިސް ވެރިން ތިއްބެވީ އެއްބައިވަންތަކޮށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމަރު ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން، އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން ފާޅުކުރާ ޝުއޫރުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ހަލާކުކޮށްލަން އުމަރަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ އެ ޕާޓީއާ ވައި ވެސް އެޅުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އުމަރު ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ވެސް ހަސަން، އުމަރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިނުލެއްވޭ ނަމަ، އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވުމުން ހަސަން ވަނީ ޖޭޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އުމަރު ނުބައްލަވަނީތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. "މިހާރު"އާ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ނުވަތަ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖޭޕީއާ އެކު ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޭޕީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަންގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކީ ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅެއް ނަމަ ޖޭޕީއާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޖޭޕީގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ ގާސިމް ކަމަށް ހެދުމަށް ކަމަށާއި ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނީ އެ ފުރުސަތު ގާސިމަށް ބަންދުވުމުން ކަމަށް ވެސް އުމަރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.