ފަސްޓް ލޭޑީ އަށް ސިޔާމް ކުރެއްވި ތައުރީފަށް ފާޑުކިއުން!

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް ތައުރީފް އޮއްސުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޚިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެސް ފެނުނީ އެ މަންޒަރެވެ. ޝަރަފްވެރި މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ބެއްލެވީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެން، މޮޅަށް އެކަން ކުރެއްވޭތޯ އެވެ. އެކަމަކު، އޭނާ ކުރެއްވި ތައުރީފް "ހައްދުން ނެއްޓި"، ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އިންތިހާ އަށް ފާޑުކިއުން މިވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.


ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އަށް ހުޝާމަދު ކުރައްވަމުން، ރާނީއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އެކަމަނާއަކީ "ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މާތްﷲ ދެއްވި ނިއުމަތެއް" ކަމަށެވެ. އެކަމަނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ތައުރީފް އަމުނައްވަމުން، "ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހައްދަވާ" ކަމަށް ވެސް ސިޔާމަށް ވިދާޅުވެވުނެވެ.

ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި ޚިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ ޕީޕީއެމް

ސިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވުމާ އެކު، ފާތުންގެ މޫނުފުޅުގައި އަތް އަޅުއްވައި ލަދުން އުޅުއްވި މަންޒަރު ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިހިރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީއަށް ވުރެން މާ އޯގާތެރި، މާ މުހިއްމު، މާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭ ރާނީއެއް،" ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދީލަތި އެހީ ދެއްވުމުގައި ވެސް ފަސްޓް ލޭޑީއަކީ ނަމޫނާއެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސިޔާމް ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ގަނޑުވަރުތައް އުފެއްދުން" ކަމަށެވެ.

"އަދި އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެ ގަނޑުވަރަށް އެކަމަނާ ލެއްވުން، ލައްވައިގެން އެ ހުރިހާ ނަސީބެއް އެކަމަނާއަށް ލެއްވުން،" ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު އެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން "ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހައްދަވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް ސިޔާމް ވަނީ ފަހުން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އޭނާ އެގޮތަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތީ ފަހުން ފުރުސަތު ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި "އަނގައޮޅޭނެ" ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ސިޔާމްގެ ތައުރީފަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ދަނީ ފާޑުކިއަމުންނެވެ.

އެއް ބަޔަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، "ތައުރީފް ކުރިއަސް އެއީ ބޮޑުވަރެ"ވެ.