ރޭޕްކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: ނިހާން

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ،


މިދިޔަ ހަފުތާގައި 19 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މާލޭގެ އާޓް ސްޓޫޑިއެއްގެ ތެރޭގައި ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ނިހާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ އަމަލު ހިންގީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކު ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށް، ގާނޫނުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު އެ މީހަކަށް ދިނުމަށް ފުލުހުންނަށާއި ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

ނިހާންގެ ޓްވީޓް

ނިހާންގެ އިތުރުން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވެސް ވަނީ، ރޭޕްގެ އަމަލު ހިންގި މީހާއާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރެއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކު ވަގުތުން ހައްޔަރު ކުރަން ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުންނަކީ މުޖްތަމައަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމެއް ވެސް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރިޔާޒްގެ ޓްވީޓް

ރޭޕްގެ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަން ފުލުހުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނަސް، އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރޭޕް ކުރެވުނީ ކޮން އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމެއް އަދި އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި މީހުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ތިމާގެ މީހެކެވެ. އެއީ ކާކު ކަން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް، އެކަމުގައި އޭނާ ހައްޔަރު ވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އަދަބު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރޭޕް ކުރުމަކީ ބޮޑު އަދަބު ލިބޭ ކުށެކެވެ. ރޭޕްކޮށްފި ނަމަ 15 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނަ އިރު، އެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ އެ އަދަބު ބޮޑުވެ، 20 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލެވެ އެވެ.