ޚަބަރު / އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

ރިސޯޓްތަކަށް އެރުމަކީ ސީދާ ގާސިމަށް އަމާޒުކުރާ ކަމެއް، ގެއްލުން ލިބޭނީ ޓޫރިޒަމަށް: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ޖަލްސާއެއްގައި: ގާސިމަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ ކަންކަމުން ހަލާކުވާނީ ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނޭ -- ފޮޓޯ/ހުސައިން ވަހީދު

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހަތަރު ރިސޯޓަކަށް ކަސްޓަމްސް އިން އަރައި، އެތަނުގައި ހުރި ރަލާއި އޫރު މަސް ހިފަހައްޓަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވިލާގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުންނާ އެކު ކަސްޓަމުން ވަނީ ވިލާގެ ފަސް ރިސޯޓަކަށް އެރުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު ރިސޯޓަކަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން އެތެރެ ކޮށްފައި ހުރި ރަލާއި އޫރު މަސް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އަންގައިފަ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން އެތަންތަނަށް އެރީ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ދޫކުރި ބަނގުރާ ވިލާގެ އެހެން ރިސޯޓްތަކަށް ގެންދިއުމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ކަންކަން ހިނގި ގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ ސީދާ ގާސިމް ކުރައްވާ އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ހިނގާ ކަމެއް ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ ގާސިމާ ހަމައިން ނިމޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ސަރުކާރާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވެސް މި ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަލާކު ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބަރޯސާވެފައިވާ ޓޫރިޒަމް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ،

"ހުރިހާ ރިސޯޓަކަށް ފުލުހުން އެރީ ފުލްކޮށް ޓޫރިސްޓުން ތިއްބާ. މިއީކީ ސަން އައިލެންޑަކާއި ފަން އައިލެންޑަކާއި ރޯޔަލަކަށް ނޫނޭ މިކަން އަމާޒު މިވަނީކީ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރި ކަމަށޭ މި އަމާޒުވަނީ. ހަލާކުވެގެން މިދަނީ ގާސިމް އިބްރާހިމެއް ނޫން. ހަލާކުވެގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު، ފަތުރުވެރިކަން." ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާސިމަށް ގެއްލުން ދޭން ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހާސިލްކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް އެކަމުން ހާސިލް ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޕްރޮޕަޓީއަށް ދިމާކޮށް ގާނޫނީ ގޮތަކުން ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނު ނެރެވޭނެ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެއް ސާބިތެއް ނުކުރެވޭނެ. މީގައި ބޭނުމަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަހަތަށް ޖެއްސުން ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެކަމެއް ނުވާނެ،" ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވީ މީހުންގެ މުދަލަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރިސޯޓްތަކަށް ކަސްޓަމްސުން އެރުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގާސިމަށް ހުރަސް އަޅަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެފަދަ ގާނޫނާ ޚިލާފް އަމަލުތަކުގައި އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ބައިވެރިނުވުމަށް ޔުމްނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

"ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ ސަރުކާރުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް، ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް. ނިކުމެވަޑައިގަތް ހިސާބުން ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ކަން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވެގެން އެބަދޭ،" ޔުމްނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓްތަކަށް އެރުމަކީ ސަރުކާރުން ގާސިމާ މެދު އޮތް ޒާތީ ހަސަދަވެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި މިއީ އިގްތިސާދާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އޭނާ ސިފަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ކުރިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ގާސިމާ އެކު ހުންނެވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް ވެސް އެކަމުގެ ފާޑު ކިޔުން ސަމީރު އަމާޒު ކުރެއްވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްލޮޓެއްގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް ގޮސް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުންނަވައިގެން ދެން އެ ކުރައްވާ ކަމެއް އެ ކުރައްވަނީ،" ޕީޕީއެމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ކެބިނެޓުން މިނިސްޓަރު ސައީދަށް މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތް ގޮތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިސޯޓްތަކަށް އެރީ ދާދިފަހުން އދ. މާމިގިލީގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާއަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފިއްތުން ކުރިމަތި ކުރާނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ކުރި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބައިބައިވެގެންދާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތި އަނިޔާތައް ދިންކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ތިބުމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ދެން އެކުގައި ތިބި ޕާޓީތައް އަދިވެސް ތިބޭނީ އެކުގައި،" ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވަނީ ކޮންމެހެން ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި، ބައެއް ތަކެތި ހިފަހައްޓަން ނިންމުމަކުން ނޫނެވެ. އެ ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވަނީ އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުބައި އުސޫލުތަކެއް ގާއިމް ކުރެވި، ރައްޔިތުންނަށް މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޔަގީންކަން ގެއްލިގެންދާތީ ކަމަށް ނަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިހާރު ހިންގާ ކަންކަމަކީ ނުބައި ކަންތައްތަކެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ސިންގަލްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެންމެ ފަރުދެއްގެ މުދާ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކަނޑައެޅެނީ ޕްރެސީޑެންޓެއް. އެ ކަނޑައެޅޭ ޕްރެސީޑެންޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އެ މީހެއްގެ މުދަލާއި އެ މީހެއްގެ ގެދޮރުގެ ހުރުމަތްތެރިކަމުގެ ކަށަވަރު ކަމެއް ޔަގީން ނުކުރެވޭނެ،" ނަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން އެހީވަމުންދާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާ ހިފަހައްޓަމުން ދާއިރު، މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިހާރު އެބައޮތްތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ. އަދި މިއީ ވިޔަފާރިވެރިން ގޮތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 20 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 80%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދޮންމަނިކުބޭބެ

20 January 2018

ބަނގުރަލަކީ ހަމައެކަނި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރާއެއްޗަކަށްވެފައި، އެތަކެއްޗަކީ ތަކެތި ދޫކުރެވޭއިރު ވަކިތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް އިޤުރާރުކުރުމަށްފަހު، ހަމައެކަނި އެތަނެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވެފައި، އެނޫން ތަންތަނަށް އެތަކެތި ގެންގޮސް ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށް ހެދުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން މަނާކަމެކެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުންވެސް އެ 4 ރިސޯޓަށް ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބަނގުރާ ގެންގޮސް ބޭނުންކުރަމުންގެންދާކަންވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ. މިދެންނެވީ ޤާސިމު ކޮށްގެން އުޅޭ އޮޅުވާލުމާ މަކަރުހެދުމާ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަންތައް. ބަޔަކު ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސް ޙަޤީޤަތަކީމީ. އަދި ޤާސިމްގެ ރިސޯރޓްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަރާ ފާސްކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެން އެއުޅެނީ ޤާސިމް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެންކަން. އެފައިސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތީ

20 January 2018

ގާސިމަށްހީވާކަހަލަ ކޮންމެފަހަރަކު ޓެކްސްދައްކަންޖެހުނީމަ އޮތްހައްލަކީ ވެރިކަންބަދަލުކުރުމޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޒާހިރި

19 January 2018

ރިސޯޓްތައް އަތުލަންވީ ތިޔަކަހަލަ މީހުން އަތުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތީ

19 January 2018

ޓެކްސްދައްކަބަލަ. ހެދިފައިހުރި ގާނޫނާއިގަވާއިދަށް އުޅެބަލަ. އޭރުންނުޖެހޭނެ އަރާކަށް. މިކަންސިޔާސީކުރަންނޫޅޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކުންޑިބާ

19 January 2018

އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ޤާސިމްގެ ފައިސާ އާއި ތާއީދު ބޭނުންވާތީ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސް ޙަޤީޤަތަކީ ޤާސިމްގެ ރިސޯރޓްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަރާ ފާސްކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެން އެއުޅެނީ ޤާސިމް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެންކަން. އެފައިސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ ޒިންމާދާރު ސިޔާސީ ބަޔަކަށް އެފައިސާއަކީ ޤާސިމް ދައްކަންނުޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ދައްކައިގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ޕޮއިންޓް ހޯދަން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލިސްޓް

19 January 2018

އާދެ 2011 ވަނަ އަހަރުވެސް ޕެރެޑައިސްއަށް އެސްއޯ ފުލުުހުން އެރީވެސް ހަމައެހެން ،،، ގާސިމްއަށް އަމާޒްކޮށް ،،،، އެއީ އޭރުގެ ސަރުކާރާޢި ތޮޅޭން އުޅޭތީވެ ،،،، އޭރުގައި ކަންދިމާކުރިގޮތުން ސްޕާރގެ މެނޭޖަރވެސް ފުލުސްއޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސްޕާރ ބަންދުވެސް ކުރި ،،، އަދި ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެތަނުގެ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ނެރުނު ސާރކިއުލާރއެއް ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކަށްގޮސް ބޭރުގެ މެނޭޖްމެންޓްތަކުން ބައެއްސްޕާރތަކުގެ ޙިދުމަތް ކަނޑާލައި އަދި އެދުވަސްވަރު ޔޫރަޕްގައި ހިނގަމުން ދިއަ ޓްއަރިޒަމް ފެއަރ އެއްގައި ވަރަށް މައްސަލަގޯސްވެސްވޭ ،،، އަދި ރާއްޖޭ އަންނަން އުޅުނު އަދި އައިސްއުޅުނު އިންވެސްޓަރުންތަކެށްވެސް ރާއްޖެދޫކޮށް ކަނޑާލި ،،،، ސަރުކާރުތަކުން ތިޔަކަހަލަ ގޭސްގަނޑުގަނޑު އަނބުރާނެ ،،، އެއީ ޕޮލިޓިކްސްއަކީ ،،، އެއީ ފޮތްތަކުގައި ހުރި ފިލާވަޅުތަކަކީވެސް ،،، މައައްސަަލާމާ

The name is already taken The name is available. Register?

ވާލުސޮރު

19 January 2018

ގާސިމް އަށް ލިބުނު ތަނަވަސްކަން ރާއްޖެއަށާ ދިވެހިންނަށް ހޭދަނުކޮށް ބޭރުގަ އިންވެސްޓްކުރިނަމަ ގާސިމް މިއަދު އެއުޅޭ ހާލުގަ އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސްކަން މުޖައްރިބު! ދިވެއްސަކަށް ވެހުރެ ހަގީގަތަށް ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް ހަރާންކޯރު ބަޔެކޭ! އަޅެ މީ ދޮގެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސަނާ

20 January 2018

ވަރަށްބޮޑުތެދެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އެހެންތޭ

19 January 2018

ރިސޯރޓް ތަކަށް އެެރީ ގާސިމަށް އަމާޒު ކޮށް ކަމަށް ތަމެން ބުނާނަމަ ދެން ކޮބާތޭ މައްސަލަ އަކީ. ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް އެރޭނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާއި ގުޅިގެނެއް ނޫންތޭ. ތަމެން ތިޔާ ނޫން އެހެން ކަނޑުކޮހެއް ގޮވަންވީ އެއް ނޫންތޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލެވޭނީ ކޮން ގޮތަކުން ތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ރަންރީނދުލޭ މެންނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454