ނަންތައް އާއްމުކުރީ ބިރުދައްކަން، ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: ޕީޕިއެމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަސްޓަމްސް އިން ހިންގި ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރީ، ބިރުދައްކަން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހިމެނޭ ކަސްޓަމްސްގެ 37 އޮފިސަރުންނާއި ހަތް ފުލުހެއްގެ ނަން ވިލާ ކުންފުނިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުއައްސަސާތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ނަންތައް މިގޮތަށް އާއްމުކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެކި މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން އުޅޭ ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިފަދަ އަނިޔާތަކުގައި ބައެއް ފުލުހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އާއްމުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ނިކުންނާނީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް. ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަން ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅު ކަމެއް،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން މަސައްކަތް ކުރީ އެ ދެ މުއައްސަސާގެ ހުއްދައާ އެކު ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާށެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އަނބިދަރިންނަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނަމާއި ފޮޓޯ އާއްމުކުރުމަކީ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރަން އެމްޑީޕީން ހިތްވަރު ދޭތަން ފެންނަ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ މީހުންނަށް ބިރުދައްކަން ހިންގަމުންދާ އަމަލުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެތައް ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނައިރު، ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ރިސޯޓަކުން ޓެކްސް ނުދެއްކުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުމުން އެކަން ބެލުމަކީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ގާނޫނުން ކުރަން ލާޒިމް ކަމެއް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ޓީމުތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ހުރަސްއަޅައި ބިރުދައްކައި ހެދުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކަސްޓަމްސް އާއި ފުލުހުންނާއި އެހެން ވެސް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މި ޕާޓީން ހިތްވަރު ދެން. އެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޖަރީމާތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން،" އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.