ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން 59 ބިދޭސީއަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު، އެ މިނިސްޓްރީގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.


އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ސޮއި ކުރައްވައި ނެރުއްވި އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމަށާއި ތިން ރުއް ޕާކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ގެނައި ބިދޭސީން ލައްވާ ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުވި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ފަހު، ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ މީހުންނެވެ. މިއީ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރާއްޖެ ގެނައި ބައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދެއްވީ އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ބިދޭސީއަކު، ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުވުމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ބިދޭސީންގެ ވޯކް ވިޒާއާ ބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް ވެސް ދެވިފައިވާ ހުއްދައިގައިވާ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫނީ އެމީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ނުކުރުވުމަށެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނުގައި ވަނީ ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ބިދޭސީއަކު، ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ބިދޭސީއަކު ލައްވައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.