ޚަބަރު / ފްލެޓް

ފްލެޓް ދިން ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ލީކުކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ފްލެޓްތައް: އެ ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ 261 މީހަކަށް ފްލެޓް ދިންކަން ލީކުވި ލިސްޓުން ހާމަވޭ.

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި 704 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، ފްލެޓް ލިބުނު 661 މީހުންގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅުހަދާފައި ވަނިކޮށް، އެ ލިސްޓު ކަމަށް ބުނާ ލިސްޓެއް މިއަދު ލީކުކޮށްލައިފި އެވެ.

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ހުޅުވައިލުމުން 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބުނީ 661 މީހަކަށް ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ލިސްޓެއް އާއްމުކުރީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއް ކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް، ހަމައެކަނި ފޯމު ނަމްބަރުތަކާ އެކުގަ އެވެ. ފްލެޓް ލިބުނީ ކިތައް ޕޮއިންޓުން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ލިސްޓު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިސްޓެއް އާއްމުކޮށްފައި މި ވަނީ، ހައްގު ނޫން އެތައް ބަޔަކަށް ފްލެޓްތައް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން 54 ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދީފައިވެ އެވެ.

ލިސްޓު އާއްމުވުމުގެ ކުރިން ވެސް މި ތުހުމަތުތައް އެތައް ބަޔަކު ކުރި އެވެ. އެކަމަކު އޭރު ސަރުކާރުން އެ ވާހަކަ ދޮގުކުރި އެވެ.

ލީކުކޮށްލި ލިސްޓުގައި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯމް ނަމްބަރާއި އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ފްލެޓަށް ހައްގުވާ 259 މީހަކު އެ ލިސްޓުން އުނިކުރި އިރު ފްލެޓް ލިބުމުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ 261 މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ވެސް އެ ލިސްޓުން އެނގެ އެވެ.

ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން 109 ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުން އުނި ކުރި އިރު، 107 ޕޮއިންޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުން އުނިކޮށް، 107 ޕޮއިންޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައިވެ އެވެ. 109 ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން 90 ޕޮއިންޓާ ހަމަޔަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ނަންތައް އުނިކޮށްފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން "މިނިސްޓާ ލިސްޓް"ގެ ނަމުގައި ވަކި ލިސްޓެއް ހަދައި، 89 ޕޮއިންޓުން ފެށިގެން 54 ޕޮއިންޓާ ހަމަޔަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދީފައިވެ އެވެ. މި ލިސްޓުގެ ސުރުހީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަނުވި ނަމަވެސް ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންނެވެ.

މި ލިސްޓު ލީކުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުން ވެސް ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ. މެސެޖް ކުރުމުން ވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާ އެ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 25 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން މަހަކު 6،000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 25،000 ރުފިިޔާ އެވެ.

ފްލެޓްތައް ބެހީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ބަލައި އިންސާފުވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އެދި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އޭސީސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ފްލެޓްތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށިއިރު ވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގެއް ނުނިމެ އެވެ.

95 ކޮމެންޓް, 632 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 14%
icon sad icon sad 7%
icon angry icon angry 80%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަބްދުއްލާ

07 February 2018

ސަރުތު ހަމަ ކުރީ ޕޮއިންޓް ލިސްޓަކުންނޫން ، މީހުން ދިރިއުޅާ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ހަމަލޮލުންދެކިފަ އެމީހުންގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް 90 ލިބޭ ދެމީހުންކުރެ އެކަކު ސައްހަވެދާނެ އަނެކަކު ބާކީވެދާނެ އެއީ ސޯސަލް ހައުސިން ވީމަ އެއްޕޮއިންޓް އެއް ލިބިދާނެ މުއަސަނަޖަކަށް ވެސް އަދި ފަގީރަކަށް ވެސް އެކަމަކު ފަގީރުންގެ ފްލެޓް މުއްސަންޖަކަށް ހައްގުވާނެތަ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫނޭ

07 February 2018

ތިހެން ނުވާނެ. ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތިބުނާ ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ވަޒަންކޮށް އެއަށްވެސް ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެ. ވީހާވެސް އިންސާފުކޮށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ހަމަޖެހެންވާނީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ސިމެންތި

06 February 2018

ކޮރަޕްޝަނާ ހެދި ކުއްލިހާލަތު އިއުލާނުކުރެއްވި ރައީސް، މި މަންޒަރު ނުފެނޭތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

Thhhk

06 February 2018

90 ޕޮއިންޓުން މަތީގަ އެބަތިބި ރަށުގަ އަމިއްލަ ބިން އޮތް މީހުން ގެއަޅާފަ

The name is already taken The name is available. Register?

ގައުުު

06 February 2018

ހާދަ ބޮޑު ޖަރީމާއެކޭ! ކޮންމެވެސް ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން މިސްކީނުންގެ ފްލެޓް ނުހައްގުން ހޯދާފައިވާއިރު އެ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތައް ދިރިއުޅެމުންގެންދަނީ އުފަލާއިއެކު؟؟!

The name is already taken The name is available. Register?

ހުއްބުލްވަތަން

06 February 2018

ރައީސް މިކަންވެސް ބައްލަވާފަ ރަނގަޅުގޮތެއް ހަމަޖައްސަވާނެ، ހައްހަހާ ޕީޕީއެމް ކުދިން ދެކޭނެ ގޮތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުލެޓު

06 February 2018

މިލިސްޓަކުން ނޭންގޭ ބީ ކެޓަގަރީއެއް

The name is already taken The name is available. Register?

މާނާ

06 February 2018

ހައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ލިބިފައި އެބަހުރި

The name is already taken The name is available. Register?

އާދިލް

05 February 2018

ކޮބާ މޮޑަމް ބެހި ފްލެޓްތައް. އެ ލިސްޓްވެސް ޖެހޭނެ ހާމަކޮއްލަން މި ފޯރިގަނޑުގެތެރެއިން

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިންސާފް

05 February 2018

ޙަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަށަށްވެސް 90 ޕޮއިނޓް ލިބުނު އެކަމަކު ފްލެޓް އެއްނުލިބޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަށްޑޫ މީހާ

06 February 2018

95 ލިބުން އެކަމަކު ސިޓީ ލީމަ ބުނީ ވީގޮތެއް ވެސް ނޭގުނޯ ބެހި ގަޑީގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަނާ

05 February 2018

މުއިއްޒުގެ މައަޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖްލީހަށް މިހާރުމިހާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ގޮވާލަން! ތިޔައީ ކޮރަޕްޗަނުގެ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އަދި މިމައްސަލަ އޭސީސީއަށް ވެސް ހުށަހެޅުމަށް ގޮވާލަން! ކަލޭމެން ހިތުހުރިހާ ގޮތެއް މިގައުމަށް ހަދައިފީމު! ދެނެއް ނުހެދޭނެ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޫކބހބކ

05 February 2018

ސަރުކާރު އަކީ ދިރިއުޅުމަކީ މީބާގެ އެޕިސޯޑެއް ދޯ މިހާރު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454