ހޫނުވި އެއްވުމުން ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާތަކެއް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފުލުހުން ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅުމުން، ބައިވެރިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން މަގުތަކަށް ނުކުތީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުން ފޮނުވާލާފައި ވަނިކޮށް، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެތަނަށް އެއްވުމުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުންނެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ މިސްރާބު ހުރީ މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ކަންމައްޗަށެވެ. އެ މީހުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވިޔަ ނުދޭން އެސްއޯ ފުލުުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހަވީރު ފެށި އެއްވުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުން ރޫޅާލުމުން، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބައިވެރިން ތިއްބައި އެތަނުން ވެސް މީހުން ހުސްކުރި އެވެ. އެތަނުން މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި އެކަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފަ އެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން ބުނިގޮތުގައި، ފުލުހުން ޝީލްޑާއެކު ކޮއްޕައި މީހުން ދުރަށް ޖެއްސިއިރު ވެއްޓި އަނިޔާވި ފިރިހެން މީހާގެ ކަނާތް އޮތީ ބިންދިފަ އެވެ. އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންގޮސް އޭނާ އަަށް އޭޑީކޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އޭނާގެ އަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލެއް ހޮސްޕިޓަލުން އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން ފެށުމާއެކު، ކުރިން އިންޒާރު ދީފައިވާ ގޮތަށް ފުލުހުން ވަނީ ރޫޅާލައިފަ އެވެ. އެއީ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ރާވައިގެން ބާއްވާ ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް، ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި އެ އެއްވުން ފެށުމާއެކު އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދާން ފުލުހުން އެންގި އެވެ. އެއަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ އެތަނުގައި ތިބި އެންމެން ނެރުމަށް ފަހު ހަރުގެ ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ތިބި މީހުން އެތަން ނެރެނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހަރު ގެއިން މީހުން ނެރެ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުން ރޫޅާލަން ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ފޮނުވާލަން އުޅުމުން އެ މީހުން ޖަމާވީ އާޓިފިޝަލް ބީޗަށެވެ. އިދިކޮޅުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ ހަރުގެ އެއްވުންތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ގިނަ ބަޔަކު އެއްވުމުގައި މިއަދު ބައިވެރިވި އެވެ.

އެއްވުން ރޫޅާލުމާއެކު ބައިވެރިން އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު މިހާރު

އެއްވުން ފެށިއިރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ޝީލްޑާއެކު އެ ސަރަހައްދުގައި ތިއްބެވެ.

އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރު ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވުން ފެށުމުން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދާން ފުލުހުން އަންގަނީ.

އެމްޑީޕީން ބުނިގޮތުގައި، އެއްވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު އާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަމުރު ވަނީ ހަރުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން، އެ ޕާޓީން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

އެއްވުމުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިންޓަވިއުތަކުގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެ އެއްވުމަށް ހުރަސްއެޅިއަސް އެއްވުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށެވެ. އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ހައްގަކަށްވާތީ، މިރެއާ ހަމައަށް ވެސް އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕެޕާ ސްޕްރޭގެ އަސަރު ކުރި މީހަކަށް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން އެހީވަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ އެއްވުމަކީ "ބޮޑު އެއްވުމެއް" ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން ބައިވެރިވެގެން އޮންނަ އެއްވުމަށް ތައްޔާރުވާން ބާއްވަން އުޅުނު "ވޯމް އަޕް" އެއްވުމެއް ކަމަށެވެ.

މި އެއްވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އެއްވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އައްޑޫގައި ކުރިއށް ގެންދާ އެއްވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެއްވުން އަނެއްކާވެސް ރަސްމީކޮށް ފަށާނީ މިރޭ 8:30 ގައި ކަަމަށެވެ. އެއީ ވެސް ސުލްހަވެރި އެއްވުމެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްވުމުގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނާއި މިރޭގެ އެއްވުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އެއްވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އަނިޔާކުރާކަށް ނޫން، ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކުރާކަށް ވެސް ނޫން، މިއަދުގެ އެއްވުމުން ވެސް އެކަން ސާފުވެއްޖެ ނޫންތޯ، ފުލުހުން ބުނި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަވީރު އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާނެއޭ. ކޮން ހަމަނުޖެހުމެއްތޯ ހިންގީ،" އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންތަކެއް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި މަޣްރިބު ނަމާދުކުރަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދުގެ އެއްވުމުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ވެސް މޫނު ފޮހެލައި ކޮއްޕައި ހަދާއިރު ވެސް އަޅާނުލައި ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދުގެ އެއްވުމުން ސަރުކާރަށް ވާނީ މެސެޖެއް ލިބިފަ އެވެ. އެއީ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި ނަމަ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.