ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ނުބަލައި ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލުން ނުވެ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މުހިއްމު މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.


އެ ޕާޓީތަކުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ ދިވެހިންނާއި ގައުމަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ދެބަސްވެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ދައުލަތު މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުހިއްމު ޒިންމާތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ބޭފުޅުން، ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ނުބަލައި ގާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ހިންގަން ވާނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް، ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ އަދި އެއްބާރު އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވެވޭ ގޮތަށް އޮތް ދުސްތޫރީ ނިޒާމަކުން ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ނިޒާމު މިހާރު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުންޏެވެ. އަދި ހަމައެކަނި ވެރިކަމުގެ ބާރު ނޫން ބާރެއް އޮތުމުގެ ޖާގަ ހަނި ކުރެވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ނެތެމުން ދާއިރު، ދައުލަތުގެ މުހިއްމު މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، އަޅާނުލައި ތިއްބެވުމަކީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޕާޓީތަކުން ބުންޏެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވަނީ، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް މަގާމުން ދުރުކުރާ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ޕާޓީތަކުން އުފައްދާ ސަރުކާރެއްގައި އެ މަގާމުތައް އަލުން ދީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފަ އެވެ.