މެމްބަރު ޝާހިދާއި ރިޔާޒް އަދި ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގެ މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖީދީމަގުގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.

މި އިހުތިޖާޖު މިހާރު ކުރަމުން ދަނީ މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގާ ގުޅުނު ކަންމައްޗާއި މަޖީދީމަގާއި ސޯސަންމަގު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮފީސް ހިންގާ މ. ކުނޫޒް ކައިރީގަ އެވެ. އެއްވުން ފެށިތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފުލުހުން ނުކުމެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން މީހުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖީދީމަގުގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.

މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން އެއްވި އެކި ސަރަހައްދުތައް ބެރިކޭޑް ޖަހައި ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ބައެއް މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕާ ސްޕްރޭ ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ.