ޚަބަރު / ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލުމުން މަގުމައްޗަށް

އަބްދުއް ރަޝީދު މުޒާހަރާގައި: އެހެން މީހުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުން ވެސް އޭނާ ހުރި ގޮތަށް ހުރި -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އައިސް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުން ވެސް ސަރަހައްދު ދޫކޮށްނުދިޔަ އެކަކު ހުއްޓެވެ؛ ރައިޓް ގިޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަސްބުނަން ހުރީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހިމް އެވެ.

އަސާގަނޑެއްގެ އެހީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ، އދ. މާމިގިލީ އަބްދުއް ރަޝީދު އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ދިވެހި ދިދަ ހޫރަމުން، ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގައި ހުއްޓެވެ.

މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ސިޔާސީ މުޒާހަރާއެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިއެއްނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ސަޕޯޓް ކުރާ އަދި ގާސިމްގެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުއް ރަޝީދު ގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ބަރާބަރަށް ބަލަމުންނެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި މިއަދު އޭނާ މުޒާހަރާއަށް ނުކުތީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުން ގޭގައި އޮންނަން ކެތްނުވެގެންނެވެ.

އަބްދުއްރަޝީދު މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން .---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

"ނިކަމެތިންގެ ބައްޕައަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް. ނިކަމެތިންނަށް އެހީވާ މީހަކީ ގާސިމްވީމަ ގޭގައި ނޯވެވިގެން މި ނިކުތީ،" އުމުރުން 12 އަހަރުން ފެށިގެން ނުހިނގޭ އަބްދުއްރަޝީދު ބުންޏެވެ.

މާމިގިލީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަބްދުއް ރަޝީދު ބުނިގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2000 ރުފިޔާއިން އޭނާގެ ހަރަދުތައް ފޫނުބެއްދޭ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން މާލީ ގޮތުން އޭނާއަށް މުޅިން ވެސް އެހީތެރިވަމުން ގެންދިޔައީ ގާސިމް އެވެ.

ގާސިމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތީ އޭނާގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭތީ އަބްދުއްރަޝީދު މިހާރު ސަލާން ޖަހަން ވެސް ނުކުމެ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އެހާލަތަށް ވެއްޓުނީ ގާސިމަށް ނުހައްގުން ދީފައިވާ އަދަބުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަބްދުއްރަޝީދުގެ ހިތްވަރަށް އެތައް ބަޔަކު ތަރުހީބެއް ދެމުން އަންނައިރު އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ މުޒާހަރާތަކާ އެކު ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެހެން މީހުންނާ އޭނާ އިސްވެ ހުރެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ވެސް ބޭނުމެވެ.

"ނިކަމެތިކޮށް އުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޕިކަޕު ބުރަކަށް ނުކުންނާނީ. ޕިކަޕު ބުރު ފަށާނީ ރައީސް އޮފީސް ކައިރިން،" އަބްދުއްރަޝީދުގެ ޕްލޭން ކިޔައިދެމުން ބުންޏެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ސަރަހައްދުން ފޮނުވާލި އިރު ވެސް ފުލުހުން އޭނާގެ ގަޔަކު އަތެއް ނުލަ އެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް ފޮޓޯތަކުން އޭނާ ފެނުނީ މަގު މެދުގައި، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައިގެން ހުރި ހަމައެކަނި ބައިވެރިޔާގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާ އެހެން މީހުންނަށް ބުނެ އެދިނީ އެކަނިވިޔަސް އަޑުއުފުލާނެ ކަމެވެ.

35 ކޮމެންޓް, 192 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 12%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސޭކުބެ

04 March 2018

މި އަބްދުއްރަސީދު އަށް ޤާސިމް މުސާރަވެސް ދެއްވި އަދި ވަރަށް އެހީވެދެއްވާ. ޢޭނަ އުޅޭނެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކޮޓަރިއްވެސް ހައްދަވާދެއްވާފަވޭ. މިކަހަލަ ކިތައްމެ ބަޔަކަށް ގަވާއިދުން ޤާސިމް އެހީދެއްވާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮކްޓަރުންގެ ސިޓީ / އައްޑޫ ސިޓީ

03 March 2018

ދުނިޔޭގެތާރީހް އިގޭމީހަކަށް ބަޔަކަށް “ދަނގަޑު ދަހަނާގެ ކުރިމަތީގައި ބާރެއްއާރެއްނެތް ބަލިކަށި އެހެނަސް ނުގުޑާފަދަ ހިތްވަރުހުރި އިންސީން ހޯދާފައިވާ ޖަޒުބާތުންފުރިގެންވާ ކާމިޔާބީ”އޮޅިފައިނުވާނެ. . . ސާފުބަހުން ލިޔެފައިވާޤާނޫނުއަސާސީކޮށާލާ ފާޅުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށްއަރައިގަނެ “ދައުލަތުގެ ތިޖޫރިއާއި ދޯހަޅިވެ” ވެރިކަމުގައިހުންނަމީހާގެ ގޮއްމުށަށްބާރުތައް ޖަމާކޮށް ހުދުމުޙުތާރުވެގަންނަނީ އަބުދުއްރަޝީދު އާއި ހިލާފަށް “އަހަރުމެން ގިނަދިވެހިންގެ ސިކުނޑި ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްނުކޮށް ނުކުޅެދޭދަރަޖައަށް ވެއްޓިފައިވާތީ” ކަން ކަށަވަރު. . . ބޭރުފުށަށް “ޖިސްމާނީ ނުކެދުން ތެރިކަމެއް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް” ޖުމްލަކޮށް ދިވެހިންގެފިކުރާއި ވިސްނުމުގެދަރަޖައަށް މިންވަރުކުރާނަމަ ރަޝީދު މެންފަދަ “ބުއްދީގެ ބޭނުން ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި އަހަރުމެން ވީނަމަ” އަހަރުމެން “ކުޅެދޭކަމަށް ބުނާ ހަޤީގަތުގަ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ހައްޤުގައި” އަބުދުއްރަޝީދު މެން ބަލިހާލުގައި ގޭގައި މަޑުނުކޮށް މަގުމައްޗަށް ނިކުންނާން ނުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަލޯގެ

03 March 2018

އަބުދުއް ރަޝީދުގެ ހިތްވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާބަސް، މިސަރުކާރަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ސަރުކާރުކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، މިވެރިކަމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުކުރާވަރަށް މަސްއްކަތް ކޮފައިވޭ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްދޭ 2000ރ ގެބަދަލުގައި 5000ރ އަށް ބޮޑުކުރުމަށް އާދޭސްކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެކަމަކުވެސް ސަރުކާރުން ދެނީ ބީރު ކަންފަތެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަޖީތު

03 March 2018

ސާބަސް ސާބަސް ސާބަސް! ތިއީ ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ކާސިމްބެ

03 March 2018

ތިޔަބުނާ މުޒާހިރާ ކުރި ތަނަށް ދެވުނު ހަމަ ޔަގީނުްވެސް ކުޅިބަލާ މީހުން ނުލާ ތިވޭނީ 90 ވަރަކަށް މީހުން ، އެކަމަކު މިނޫސްވެރިޔާ އަށް އެތެއްސަތޭކަބަޔަކު ފެނިއޖެ ، ހަމަ ހއިރާންވެ މިމީހުންގެ ބަހުރަވަ ހުންނަގޮތުން

The name is already taken The name is available. Register?

އަބޫ ކެޓް

03 March 2018

އެކަމަކު ދެންހަމަ މަގުތޮއްޖެހިގެން އުނދަގޫވެ، ވިޔަފާރިތަށްވެސް ބަނގުރޫޓުވިދޯ؟ ހާދަހާ ވަރުގަދަ މަދު މީސްކޮޅެކޭދޯ....

The name is already taken The name is available. Register?

އެޑްމުންޑޯ

03 March 2018

ނިކަމަތިންގެ ބައްޕައަކަށް ގާސިމް އުޅުއވީ މީގެ އަހަރުތަކެއްކުރިން ، ވެރިކަމުގެ ހުވަފެން ބަޔަކު ދެއްކި ހިސާބުން ނިކަމަތިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ގާސިމް ނަންގަވަން ފެއްޓެވީ ، ގާސިމައްޓަކާ މިހާރު މުޒާހަރާ ކުރާނީ މޮޔައިން

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

03 March 2018

1989 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ޓިއަނަމަން މައިދާނުގަ ކުރެވުު މުޒާހިރާތަކުގަވެސް ތިޔަފަދަ ހިތްވަރުގަދަ މީހުން ފެނިގެންދިޔަ.ބޮޑެތި ޓޭންކަރުތަކުގަ ކުރިމަތީގަ ހުއްޓި ޓޭންކްތައް ހުއްޓުވި.އަބްދުއް ރަޝީދުގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

1234

03 March 2018

ވަރަށް އަސަރުގަދަ މާނަފުން ފޮޓޮއެއްމީ! ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް މެގަޒިންގެ ނުވަތަ ޓައިމްގެ ކަވަރ ފޮޓޯއަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމިދު ދާއީ

03 March 2018

މި އަބްދުއް ރަޝީދު އަހަރެން ދަންނަން. މީނާ އުޅެނީ މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހަން. ވަރަށް ގިނައިން އޭޓީއެމުން މީހުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުކުންނަ ގަޑީގައި އެތަނުގައި އަތް ދިއްކޮށްގެން ހުރޭ. ހާއްސަކޮށް މުސާރަ ދޫކުރާ ދުވަސްވަރު ފެންނަލެއް ގިނަ. ގިނައިން ފެންނަނީވެސް މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ދޮރުމަތިން. ގާސިމް އެހާވަރަށް މީނާ ދެކެ ލޯބިވާނަމަ މީނާ މަގުމަތީގައި ސަލާން ޖެހާކަށް ނޫޅުނީސް. އެކަަމަކު މިއަދު ބަޔަކު މީނާގެ ބޮލަށް އެރިއްޖެ. ސިކުނޑިއާ ކުޅެލައިފި، ފައިސާކޮޅެއްވެސް ދީފި ތޯއެއްޗެއް. އެހެންވެ މިއަދު މުޒާހަރާއަށް ނުކުމެ. ސަޅި ފޮޓޯއެއް އެމްޑީޕީ ޔުމްނާ މެނަށް ނަގާދޭންވެގެން. ކީކޭ ބުނާނީ، ސިއްހީ ފަރުވާއާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މީންދުވަހަކު ސަރުކާރުތަކުން ފޯރުކޮށް ނުދޭ އެތައް ކަމެއް މިސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ވަނީ ފަހި ކޮށްދީފައި. އެކަމަކުވެސް މި ރަޝީދުގެ ބޯހަރުކަން ހިލާ ހުއްޓިގެނެއް ނުދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

03 March 2018

ވެރިކަމުގަ ތިބި ''ބައެއްމީހުން'' ބުނޭ ކުލިދައްކަން ފައިސާ ދެނީވެސް ރައްޓެހިންކަމަށް، ދެން ވިސްނާލާ ފޮޓޯތަކުން އެފެންނަ މީހާގެ ފެންވަރު ހުންނާނެ ހިސާބު.ޑޯންޓް ޖަޖް ދަ ހޯލް ތިންގް ފްރޮމް ވަން އެންގަލް..ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

މުރީދުބެ

03 March 2018

ހާއްސަ އެހީއައް ބޭނުންވާމީހުންނައް އަބުރުވެރިކަމާއެކު މުޖުތަމައުގާ އުޅެވޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވީ ރައީސްޔާމީން މިއީދެބަސްނުވެވޭނެ ހަގީގަތެއް' ދެންއިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން އެމީހުން ރަށުން ގެނެސް މަގުމަތިކޮއް އެމީހުންގެ ނާޖާއިޒުފައިދާ ނަގަންއުޅުމަކީ ވަރައްވެސް ފިނޑިި ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެގިއްޖެ

03 March 2018

2000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ދޭން ފެއްޓެވީ ރައީސް ނަސީދު. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަގީގަތް އޮޅުވަން އުޅުނަސް ތިކަމއެް ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454