ޚަބަރު / ފުލުހުން

"ވެއްޓުނު" ޒުވާނާއާ އެކު ކޮޓަރީގައި ތިބި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މިއަދު މަރުވި ޔަޝް: އޭނާ ސަލާމަތްކުރަން ގެސްޓް ހައުސްގެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރި

މ. ވީނަސް ގޭ ފަސް ވަނަ ބުރިން "ވެއްޓި" މިއަދު މަރުވި ޒުވާނާއާ އެކު ކޮޓަރީގައި އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މަޖީދީމަގު ސޮނީ ހާޑްވެއާ ފިހާރަ ހިންގާ އިމާރާތުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސްގެ ފަސް ވަނަ ބުރީގެ ބެލްކަންޏަކުން "ވެއްޓި" މަރުވީ އަހުމަދު އިޔާޝް، 22، އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ގެސްޓް ހައުސްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އިޔާޝްގެ އިތުރުން ދެ އަންހެނަކާއި ތިން ފިރިހެނުން ރޭ އުޅުނެވެ. އަދި ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން އެމީހުން ތެރޭ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައިގެން އުޅޭހެން ހީވާ ފަދަ އަޑުތަކެއް އިވުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މ. ވީނަސް (މ) ގައި: މި އިމާރާތުގެ ފަސް ވަނަ ބުރީގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގަނެގެން އިޔާޝް އޮތްތަން ބަޔަކަށް ފެނުނު (މ).---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޭނާ ބުނީ މި މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ގެންދިޔައީ އެ ކޮޓަރީގައި ތިބި ދެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ.

އެ އިމާރާތުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަނީ ތިން ބުރި ކުއްޔަށް ނަގައިގެންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހުން ފެށިގެން އިޔާޝް އުޅެމުން ދިޔައީ އެގެސްޓް ހައުސްގަ އެވެ.

އެ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާ ކަމުގެ އަޑުތައް އިވޭތީ އެކަން ގެސްޓް ހައުސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިކަން އެނގިފައިވެ އެވެ.

"އެމީހުން ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދޭތީ މިއަދު ހެނދުނު 6:01 ގައި [އަޅުގަނޑުމެން] ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރިން. ފުލުހުން ބުނީ ކޯޓް އަމުރެއް ނެތުމުން ނުވަދެވޭނެއޭ،" ގެސްޓް ހައުސްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.

"ދެން ބުނިން މިއީ ވެރިފަރާތުންނޭ، ކޯޓު އަމުރު ނެތަސް ވަންނާށޭ."

އޭނާ ބުނީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު އިޔާޝް އެ އިމާރާތުގެ ފަސް ވަނަ ބުރިއަށް އަރައި ބެލްކަނީގައި އެލިގަނެގެން އޮތްތަން ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެވަގުތު ފުލުހުންނަށް އެކަން ވެސް ރިޕޯޓްކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިޔާޝް އާއި އެހެން ބަޔަކު ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ތިބި ގެސްޓް ހައުސް --. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

"އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 6:21 ގައި. އޭނާ އެލިގަނެގެން އޮއްވާ ފެނުނީ. އޭރު އަޅުގަނޑު ހުރީ ހަތަރު ވަނަ ފުލޯގައި،" މަންޒަރު ދުށް މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.

އެކަމަކު އޭނާ އަށް ފަސް ވަނަ ބުރިއަށް ނުދެވެނީސް، ޔަޝް "ވެއްޓުނު" ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އިޔާޝް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަހުގީގަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

143 ކޮމެންޓް, 494 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 13%
icon sad icon sad 77%
icon angry icon angry 11%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަމިއްލަމީހާ

13 March 2018

ސުރުޚީގައި ބުނެފައިވާގޮތުންނަމަ ވެއްޓުނު ޒުވާނާވެސް ބަންދުކުރީތާ ހާދަހާވާ ދޯހަޅި ސުރުޚީއަކޭމީ އޮތަ

The name is already taken The name is available. Register?

ދއނ

12 March 2018

މީހުންގެ ބޮލަށް ކަންކަން ޖަހާލާ އުސޫލު ގެންގުޅޭކަން. ދަރިން ރަގަޅު ގޮތުގަ ބެލުމުގެ ބަދަލުގަ އެކަންތަށް ވެސް ޕްލިހުންނާ ހަވާލު ކުރަން އުޅޭތީ. ވަރަށް ދެރަ. ގެސްޓް ހައުސް ގެ ތަކެތި ހަލާކު ކުރާއިރު ވެރި ގެސްޓް ހައުސްގެ ވެރި މީހަޔަށް އެކަންތަށް ނުހުއްޓުވޭތަ. އެހެން ގެސްޓް ހައުސްގެ ވެރިން ކަމެއް ވާއިރަށް އަދޭ ބަލަން. އެ މީހުން ނުތިބޭ ތަން ހަލާކު ކުރާއިރު ބަލާކަށް. ގެސްޓް ހައުސްގެ ވެރިން ވެސް ޒިންމާ ދާރުވެ ރޫމް ކުއްޔަށް ދެވެނީ ކާކަށް ތޯ، ކާކު ތޯ ވައްދަނީ ބަލަން ޖެހޭނެ. މައިން ބަފައިން ވެސް ދަރިން ހެޔޮ ގޮތުގަ ތަރުއްބިޔަތު ކުރަން އިސްކަަން ދޭން ވެއްޖެ. މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދުރުހެލިވެގެން ތިބި ދަރިން ތަކެއް ބޮޑެތި ކުރުމަށް ޓަކައި ރަގަޅު އަހުލާގާ ރަގަލު ތަރުބިއްޔަތު މުހިންމު. މީ ހުރިހާ މައިން ބަފިންގެ ޒިންމާ އެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޣޣ

12 March 2018

މި އީ ޕޮލިހުންގެ ސަބަބުން ވީ ކަމެއް ނޫން. މި ސަރުކާރަށް ތާއިދެއް ނުކުރަން. ގެސްޓް ހައުސްގެ ވެރި ފަރާތުން ޖެހޭން ދޯ އަމިއްލަ ޔަށް ވެސް ބަލަން ކިހިނެތްތޯ ވަނީ. އަދި މާ ކަންތަށް ބޮޑު ވެގެން ގެސްޓް ހައުސްގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދެންޔާ ޖެހޭނެ ބޭރަށް ނެރެލަން އެންމެން. ކުއްޔަކަށް ނޫނެއްނު ތިބީކީ. ކުލީގެ އެގްރިމެންޓެއް ނެތެއްނު. ކީތްކުރަން އެވަރު ވާއިރު ބައިތިބަންވީ. ގެސްޓް ހައުސް ހިފައިގެން ހުރި ކުއްޖާ ބަހައްޓާފަ ދެންތިބި މީހުން ނަމަވެސް ބޭރަށް ލާން ޖެހޭނެނު. މީގަ ކުތްވެރިވަނީ ކުތްކުރި މީހުން. ޕޮލިހުންނެތް ނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

ޣދdz

12 March 2018

މީނަޔާ ބެހޭ އެހެން މައުލޫމާތެއްނެތްތަ ހޯދާފަ ގެނެސް ދެންވެއްޖެއްނު

The name is already taken The name is available. Register?

ޒަމީރު

12 March 2018

ފުލުހުންގެ މައްޗަ މި މަރުގެ ދައުވާ އުފުލުމައް ގޮވާލަން

The name is already taken The name is available. Register?

ސޮފާ

12 March 2018

ކިހާ ދެރަކަމެއް. އިންސާނެއްގެ ފުރާނައަށާއި ގެދޮރަށް ގެއްލުންވާން އުޅޭހެން ހީވެ، އެ މަންޒަރު ފެނިގެން ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ގުޅާފަ ބުނީމަވެސް ފުލުހުންނަށް ނުދެވުނީ ކޯޓް އަމުރެއް ނެތިގެން؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ އެކަމަކު އެމީހުން ދާންވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް އަމުރެއް ނެތަސް ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އަރައިގަނެވޭ. ކޮން ކަހަލަ އިންސާފެއް މިއީ. އެ ކުއްޖާގެ ފުރާނަ އޮތީ ޕޮލިހުންގެ އަތްމަތީ، އެތައް ގަޑިއިރެއްފަހުން އެ ކުއްޖާ އެ ވެއްޓުނީ ނޫނީ ވައްޓާލީ. ކީއްވެ މިކަހަލަ ކަންކަން ގައުމަށް ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ނުވަނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސޮފޫރާ

12 March 2018

ޚަބަރު ރަނގަޅަށް ކިޔާބަލަ. ފުލުހުންނަށް ގުޅީ 6:01ގަ. މިޚަބަރުގައި އޮތް ގޮތުން ކުއްޖާ ވެއްޓުނީ 6:21ގަ. އަދި ހަމަ އެހެން ނުސްތަކުގަ އެބަހުރި 6:07ގަ ކުއްޖާ ވެއްޓުނު ވާހަކަ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް، ކޮބާ މިދޭތެރެއިން ގަޑިއިރުތަކެއް ހިނގާފަ؟ ތަނެއް ދޮރެއް ނުބަލާ ސިޔާސީ ވިސްނުމުގަ ކޮމެންޓްކުރާތީ މައްސަލައަކީ. އެއްހާލެއްގައިވެސް، ފުލުހުން ކަންތައްކުރީ ރަނގަޅަކަށޭ ނޫން މިބުނަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ބެއްޔާ

12 March 2018

ހަބަރުން ސާބިތުވާގޮތުން ނަމަ ތިޔަ މަރުގެ ޒިއްމާ ފުލުހުން ނަަގަން ޖެހެއެވެ. ދައުލަތުން ފުލުހުންގެ މުޢައްސަސާއަށް މިލިއަނުން ޚަރަދުކުރާއިރު، 2 އަކަ ކިލޯމީޓަރު މާލޭގައި 2000 ފުލުހުންތިބެ، އިމާރާތެއްގެ 5 ވަނަ ބުރީގައި ހަމަނުޖެހުން އެފެދި، އޭގެ 20 މިނިޓް ފަހުން އޭނާގެ ފުރާނަ ވަކި ވުމަކީ، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެ މައްސަލައެއްނޫނޭ! އެއީ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ، އެހެން ނޫނަސް ފުލުހުންގެ އެންމެ މުހިއްމު އިމަރޖަންސީ ނަމްބަރ ގައި ރިކްރޫޓުން ބޭތިއްބުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ދަށްވެސްގެން ސްޓާފް ސާޖަންޓް ލެވެލްގެ ތޫނުފިލި މީހުން ތިބެންޖެހޭ. ވަރަށް ހޭޖެހޭ ލޯހުޅުވޭ މީހުންނަށް އެމީހުން ވާންޖެހޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ދައިތާ

12 March 2018

ބަޔަކު ތަނެއްގައި ދެބަސްވާއިރަށް ފުލުހުން ދާންޖެހޭތޯ؟ ތިބޭފުޅާވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެވެސް މީހަކާ ޒުވާބުކުރާނެކަން ޔަގީން. ވީއިރު ޒުވާބެއްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕޮލިހުން އެތަނަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެއްޔާ ކޮބާ ސަލާމަތަކީ؟ ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސްގެ ވެރިމީހާގެ ޒިންމާއެއް ނޫންތޯ ބޮޑު 6 މީހުން (އަންހެން 3، ފިރިހެން 3) އެންމެ ކޮޓަރިއަކަށް ވެއްދިއިރު އެމީހުން ކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއްތޯ ބެލުމަކީ؟ ފުލުހުންނާ ގުޅަން ޖެހެނީ ޒުވާބުކުރާ އަޑު އިވުމުން އެކަނިތޯ؟ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޫމްގައި ގަތް ގަނޑެއް ވެރިމީހާއަށް އިނގޭތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ދެންދެން

12 March 2018

އެއްވެސް ކަމެއްނެތި ބަޔަކުމީހުން މަގުމަތި ހަލަބޮލި ކުރަން އުޅޭތީ އެކަމާއި އަވަދިނެތި އެމީހުން އުޅެނީ. ފުލުހުންނަކީ ވެސް އިންސާނުން. ދެން ކިރިޔާ ކަމެއް ވާއިރަށް ނާދެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ފުލުހުން އެމީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރޭ. އެކްސިޑެންޓެއް ވިއަސް، މީހަކު ދީނުން ބޭރުވެ އަމިއްލައަށް މަރުވިއަސް ކުއްވެރިވަނީ ސަރުކާރާއި ފުލުހުން. އަޖައިބު ހައިރާނެއް ނުވޭތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒިންމާ

11 March 2018

ޕޮލިިހުން އަަޅެ މިީގެ ކޮމެއްޓެއް ކިިޔާފައިި އެއްޗެެއް ހިތަައްރާބަާ.. ދަަންނާށެ.. ކޮންމެ އަަމަލަކަށް ގިޔާމަތްދުވަހުން ޖަވާބު ދާރީވާން ޖެހެނެކަން... ނުހައްގުން ހައްޔަރު ކޮށް އަނިޔާދީފައި، މުޖްތަމައުގެ މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް އަޅާނުލާ ގިޔާމަތްދުވަހުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ ބޮސްގެ އޯޑަރަށޭ ބުނާނީތަ؟...

The name is already taken The name is available. Register?

އަސްލިން

11 March 2018

ޕޮލިހުން އަގު ވެއްތި ނިމިއްޖެ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަމީދު

11 March 2018

ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެދުމުން ވެސް ކޯޓް އަމުރު ހޯދަން ޖެހޭނެތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަންބ

11 March 2018

ކާފިއު އޮތްއިރު ކޮން ކޯޓުއަމުރެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454